Aktuální článek
Lysohlávky jako účinný prostředek k léčbě depresí

Lysohlávky jako účinný prostředek k léčbě depresí

  • Nový výzkum prováděný pomocí počítačového zobrazení mozkové aktivity pomáhá vědcům pochopit, jak je lidský mozek ovlivňován psychoaktivní látkou obsaženou v lysohlávkách, která se nazývá psilocybin. Na základě tohoto výzkumu by psilocybin mohl být v budoucnu využíván jako doplněk psychoterapie při léčbě depresí.

 Hlavním autorem dvou nových studií je Dr. Robin Carhart-Harris z Lékařské fakulty londýnské Imperial College, jenž svou motivaci k výzkumu vysvětluje takto: „Psilocybin se v psychoterapii hojně využíval již v padesátých letech, podrobnější výzkum biologických principů jeho fungování však dodnes chybí.“

Překvapení vědci

První studie, která byla zveřejněna v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, zahrnovala třicet dobrovolníků, jimž byl psilocybin aplikován nitrožilně, přičemž změny jejich mozkové aktivity byly měřeny pomocí magnetické rezonance.

Z výsledných snímků bylo zřejmé, že po aplikaci došlo k poklesu aktivity v těch oblastech mozku, jež jsou mnoha synapsemi propojena s ostatními řídícími oblastmi.

Profesor neuropsychofarmakologie a spoluautor obou studií Dr. David Nutt k tomu uvedl: „Psychedelické drogy jsou všeobecně vnímány jako látky rozšiřující ‚duševní obzory‘, takže jsme předpokládali, že mozkovou aktivitu stimulují. K našemu překvapení se ale ukázalo, že psilocybin naopak aktivitu v nejvytíženějších centrech mozku snižuje. Tyto oblasti jsou zodpovědné za třídění a ukládání našich poznatků o světě. Dnes už víme, že omezení jejich aktivity vede k tomu, že mozek vnímá svět jako podivné a matoucí místo.“

Intenzita prožitků popisovaná účastníky výzkumu, především geometrické halucinace, neobvyklé fyzické vjemy a ztráta představy o čase a prostoru, byla přímo úměrná poklesu úrovně prokrvení a okysličení zmiňovaných mozkových center.

Pacienti trpící úzkostí, kteří prodělali jednorázovou psilocybinovou léčbu, trpěli v následujících šesti měsících méně depresemi.

Funkce těchto oblastí mozkové kůry, tedy přední (mPFC) a zadní (PCC) kůry mozkové je mezi neurology stále předmětem debat, některé z nich se však podle dosavadních zjištění podílejí na utváření vědomí sebe sama.

Živější vzpomínky

Druhá studie byla publikována v časopise British Journal of Psychiatry a prokázala, že psilocybin zvyšuje u dobrovolníků schopnost vybavit si osobní vzpomínky, což by podle vědců mohlo být využíváno právě během psychoterapie.

Při depresích dochází k nadměrné aktivitě právě v přední kůře mozkové, takže by psilocybin mohl být původcem antidepresivních účinků, jež byly pozorovány.

Podobně snižuje také prokrvení hypotalamu, které se zvyšuje při neurózou způsobených bolestech hlavy, což vysvětluje odeznívání symptomů po jeho podání.

Ve studii publikované v British Journal of Psychiatry byla deseti účastníkům v průběhu sledování magnetickou rezonancí předkládána krátká psaná hesla, která odkazovala na vzpomínky spojené se silnými pozitivními emocemi.

Respondenti následně uváděli, že vzpomínky byly po požití psilocybinu ve srovnání s placebem živější, což bylo prokázáno také viditelně zvýšenou aktivitou v oblastech mozku zpracovávajících smyslové vjemy.

Následně měli za úkol ohodnotit změny svých emočních prožitků dva týdny po užití účinné látky a placeba, přičemž se ukázalo, že toto hodnocení bylo po požití psilocybinu jednoznačně lepší.

Již předcházející studie z roku 2011 prokázala, že pacienti trpící úzkostí, kteří prodělali jednorázovou psilocybinovou léčbu, trpěli v následujících šesti měsících méně depresemi.

„Naše zjištění podporují tvrzení, že tato látka umožňuje lepší a hlubší přístup k emocím a vzpomínkám,“ dodává Dr. Carhart-Harris.

Potenciál psilocybinu

Dřívější studie naznačily, že psilocybin může zlepšit individuální vnímání vlastního psychického stavu a snížit riziko propuknutí depresí u pacientů trpících úzkostí.

S tím souhlasí i Carhart-Harris: „Odpovídá to našim poznatkům o snižování aktivity přední kůry mozkové, k němuž po užití psilocybinu dochází. Všechny účinky látky je potřeba podrobit dalšímu zkoumání, pro které nebylo v naší studii dostatek prostoru. Výzkumu potenciálu psilocybinu v psychiatrické praxi se proto chceme věnovat i nadále.“

 Dr. David Nutt: „K našemu překvapení se ukázalo, že psilocybin aktivitu v nejvytíženějších centrech mozku snižuje.“

Druhým dechem ale dodává, že účastníci experimentu měli předchozí zkušenosti s psychedelickými drogami, což mohlo ovlivnit jejich pozitivní vnímání jejich užití a účinků.

Obě studie byly prováděny v souladu se zákonem o zacházení s narkotiky a byly schváleny etickou komisí Národní zdravotní rady (National Health Service).

Všichni dobrovolníci byli fyzicky i psychicky zdraví a měli předchozí zkušenosti s užíváním halucinogenních látek bez negativních průvodních jevů nebo následků.

Výzkum byl financován nadací Beckley Foundation, Multidisciplinární asociací pro zkoumání psychedelik (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies – MAPS), Heffterovým výzkumným institutem (Heffter Research Institute) a podíleli se na něm vědci z londýnské Imperial College a z univerzit v Bristolu a Cardiffu.

Zdroj: psychcentral.com

Překlad: Lukáš Hurýsek

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!