Aktuální článek
Odkazujeme na právní servis

Odkazujeme na právní servis

CENTRUM RUBIKON

Centrum je nestátní nezisková organizace, která působí v ČR v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů již osmnáct let. Cílem sdružení, všech projektů a aktivit, které provádí, je opětovné začlenění lidí s trestní minulostí do společnosti, rozvoj jejich schopností uplatnění na trhu práce a celkové posílení ekonomické situace klientů. Tím významně pomáhá v začleňování rizikových skupin a ke snižování jejich recidivy. Pomáhá také osobám, které řeší závažné finanční problémy související s jejich zadlužeností. Centrum pracuje s lidmi, které spojuje především konflikt, izolace a snížená schopnost řešit vlastní problémovou situaci. Kromě osob s kriminální minulostí se sdružení věnuje osobám ze sociálně vyloučených lokalit, mladistvým a od loňského roku poskytuje poradenství obětem trestných činů. Jedná se o velmi komplexní přístup, na míru uzpůsobený konkrétnímu klientovi.
www.rubikoncentrum.cz

ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

Česká advokátní komora zajišťuje právní pomoc osobám, které se nemohou z různých příčin a důvodů domoci právní pomoci advokátem ve dvou formách, jednak v rámci právní úpravy obsažené v § 18 odst. 2 zákona o advokacii a jednak v rámci výkonu veřejně prospěšné činnosti organizováním bezplatných právních porad v jednotlivých regionech. Česká advokátní komora (ČAK) je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Zároveň vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty. Na stránkách naleznete mj. seznam advokátů a advokátních koncipientů, který usnadní hledání vhodného advokáta pro konkrétní právní problém.
www.cak.cz

Právníci Legalizace

Opomenout ve stručném výběru nemůžeme ani dvorní právníky týmu, který se sdružuje kolem projektů magazínu Legalizace. Mgr. Ing. Jan Danihelka je advokátem a mediátorem v Praze, zapsaným v advokátní komoře ČR. Cílem jeho kanceláře je poskytování právní pomoci s ohledem na aktuální potřeby a požadavky klientů. Pokud se rozhodnou využít jeho právní služby v hlavním městě, zaručuje naprosto individuální přístup, seriózní jednání a služby na vysoké profesionální a odborné úrovni evropského standardu. JUDr. Jan Kočí sídlí se svou advokátní kanceláří taktéž v Praze a věnuje se občanskému, pracovnímu, přestupkovému i trestnímu právu. Dlouholeté zkušenosti úspěšně využívá v práci pro klienty, kteří se ocitnou v nouzi. Oba legalizační právníci vám nabídnou komplexní právní poradenství nebo jednotlivé konzultace pro základní orientaci v systému českého práva. Nemusíme zdůrazňovat, že oba mají přehled také v problematice konopí.
www.akdanihelka.cz

koci@ak-koci.cz

LIGA LIDSKÝCH PRÁV

Liga lidských práv je česká nevládní organizace věnující se ochraně lidských práv v oblasti zdravotnictví, školství a práce policie. Cílem Ligy je důslednější prosazování lidských práv do praxe státních orgánů a povědomí české veřejnosti. Od roku 2004 je členem Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH). Pilotní projekt ochrany lidských práv uživatelů drog (POPUD) byl Ligou lidských práv v Praze odstartován v dubnu 2003. Jeho cílem byla identifikace, sledování a řešení případů porušování základních lidských práv uživatelů drog bezpečnostními složkami v ČR. Klientem se může stát každý člověk, který se stal v souvislosti s užíváním nealkoholových drog obětí bezpráví ze strany bezpečnostních složek – policistů, příslušníků vězeňské služby či soukromých služeb. Vyhledává případy porušování základních lidských práv, jako je bití, šikanování a omezování ve svobodě pohybu, které jde mimo rámec zákonných oprávnění bezpečnostních složek, jakož i dalších ústavních práv – práva na lékařské ošetření a práva na soudní a jinou právní ochranu.
www.llp.cz

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy zastřešující řadu odborných pracovišť poskytujících různé typy služeb lidem, kteří se ocitli v tíživé životní nebo sociální situaci. Této široce definované cílové skupině nabízí Centrum sociálních služeb Praha sociální, terapeutické a zdravotnické služby, psychologické i právní poradenství, přechodné ubytování nebo základní informační servis. Služby Centra sociálních služeb Praha nevyužívají pouze obyvatelé hlavního města, v mnoha případech je pomoc poskytována osobám prakticky z celé České republiky i cizincům. V řadě svých aktivit Centrum sociálních služeb Praha spolupracuje s různými státními institucemi a neziskovými organizacemi.
www.csspraha.cz

PRÁVNÍ PORADNA A. N. O.

Právní poradna A. N. O. je neziskovým projektem právní pomoci v otázkách drogové problematiky a adiktologie. Zabývá se právním poradenstvím v oblasti práva trestního, občanského, rodinného, pracovního i v dalších oblastech souvisejících s problematikou užívání nelegálních drog. V rámci praktického právního poradenství zaměřeného na individuální případy nabízí nejen poradenskou činnost, ale i případnou obhajobu v trestních věcech či zastupování u soudů v civilním řízení dle kapacitních možností. Informační servis poskytuje informace týkající se platné právní úpravy, příslušnosti a oprávnění orgánů státní správy a podobně.
www.poradna.asociace.org

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!