Aktuální článek
Alkohol, nebo konopí? Očima dětského lékaře

Alkohol, nebo konopí? Očima dětského lékaře

  • Mé děti i děti mých přátel rostou jako z vody a čím dál častěji kolem sebe slýchám otázku: Co by bylo horší – kdyby naši potomci užívali alkohol, nebo konopí?

Naprostou většinu rodičů napadne okamžitě jediná odpověď: „Nejlepší by bylo, kdyby neužívaly ani jedno.“ Tak to ale v životě nefunguje.

Má se za to, že naprostá většina adolescentů zkusí jedno nebo druhé, zejména při studiu na vysoké škole.

Konopný démon? Ne tak docela

Kdybych si chtěl usnadnit práci, začnu konopí démonizovat. Je koneckonců nelegální. Navíc jsme všichni z médií obeznámeni s jeho potenciálně závažnými riziky.

Skeny ukazují, že užívání konopí je spojené s možnými změnami v mozku (jakými přesně, to zatím ale netušíme). Bývá také spojováno se zvýšeným rizikem vzniku psychózy – zejména u geneticky predisponovaných jedinců.

Aplikace kouřením může být spojená se změnami ve fungování plic či údajně i s rizikem vzniku rakoviny při dlouhodobém užívání, ačkoli výzkumy z posledních let ukazují, že toto tvrzení je zcela nepodložené.

Konopí by také mělo poškozovat paměť a rovněž bývá spojováno s horším prospěchem ve škole a následně s menšími pracovními úspěchy v dospělém životě.

Závěry studie z počátku letošního roku naznačují, že detekovatelné množství THC v krvi po uvážení dalších faktorů riziko nehody statisticky nezvyšuje.

Jenomže to vše jsou pouze asociace, nikoli prokázané příčinné souvislosti. Může být například pravda, že u lidí náchylných k psychózám existuje větší pravděpodobnost, že budou užívat konopí. To ovšem automaticky neznamená, že konopí je příčinou jejich onemocnění.

Navíc všechna tato potenciální nebezpečí vypadají děsivě pouze v případě, že je vnímáme izolovaně. Postavte je vedle alkoholu a celá perspektiva se rychle změní.

Nelegální neznamená nebezpečnější

Konopí je na rozdíl od alkoholu drogou nelegální, a proto se nejprve krátce zamyslím nad dopady jeho kriminalizace.

V mnoha státech je z trestního hlediska pro nezletilé mnohem horší, když je přistihnou s konopím než s alkoholem, ovšem skutečnost je taková, že mezi uživateli konopí se s porušováním naprosté většiny zákonů setkáváme spíše ojediněle.

Oproti tomu americká Národní rada pro alkoholismus a drogovou závislost vydala zprávu, podle níž užívání alkoholu ve Spojených státech souvisí se 40 procenty všech násilných činů, a to včetně 37 procent znásilnění a 27 procent napadení s použitím zbraně.

Někdo by mohl namítat, že při střídmém užívání alkoholu nebo konopí kriminální jednání nehrozí, že nebezpečí začíná až s nadměrnou konzumací – tedy zneužíváním drogy. Ani to však u alkoholu neplatí: Například nedávná studie zveřejněná v odborném časopise Pediatrics se zabývala faktory spojenými s předčasnými úmrtími mezi mladými delikventy.

Badatelé zjistili, že přibližně 19 procent chlapců a 11 procent dívek z řad delikventů trpělo poruchami vyvolanými užíváním alkoholu. Zjistili také, že i pět let po propuštění hrozilo těmto mladistvým téměř pětkrát vyšší riziko nepřirozené smrti než u těch, kteří takovou poruchou netrpěli.

Jsou samozřejmě známy i studie a statistiky, jež prokazují souvislost mezi konopím a kriminálním jednáním, téměř všechny se ale týkají jeho „výroby“ a distribuce, která by však nelegální být nemusela. „Zkouřený“ člověk zkrátka násilí nepáchá a neohrožuje sebe ani své okolí.

Devastující dopady alkoholu na zdraví

Zamyslíme-li se nad obecnými dopady na zdraví, ani zde nelze dost dobře srovnávat. Podle zprávy Centra pro kontrolu a prevenci nemocí z roku 2012 vedly v roce 2010 případy takzvaného „binge drinking“ (tedy pití s cílem se opít) v zemi k úmrtí téměř poloviny z celkového počtu 80 000 Američanů, kteří během tohoto roku zemřeli v důsledku excesivní konzumace alkoholu.

Navíc ekonomické náklady spojené s nadměrnou konzumací alkoholu se jen ve Spojených státech odhadují na 225 miliard dolarů (více než 5 bilionů korun). „Binge drinking“, jež je definováno jako čtyři a více drinků u žen a pět a více drinků u mužů během jednoho večera, přitom není žádným vzácným úkazem – holduje mu více než 17 procent všech Američanů a více než 28 procent osob ve věku mezi 18 a 24 lety.

Naproti tomu konopí nezabíjí – počet úmrtí připisovaných přímo působení této rostliny je v podstatě nulový. Studie, jež patnáct let sledovala více než 45 tisíc Švédů, po kontrole dalších faktorů nezaznamenala u těch, kdo užívali konopí, žádný nárůst úmrtnosti.

Další studie zveřejněná v časopisu American Journal of Public Health sledovala po dobu 12 let více než 65 tisíc obyvatel Spojených států, přičemž ve výsledku se i zde ukázalo, že užívání konopí nemá žádný vliv na úmrtnost.

Řízení pod vlivem a milostné hrátky

Zásadní otázku představuje také míra nebezpečnosti uživatelů konopí nebo alkoholu za volantem.

Výzkum z roku 2013 ukázal, že přítomnost konopí za volantem zvyšuje pravděpodobnost smrtelné havárie o 83 procent. V případě alkoholu se ovšem tato pravděpodobnost zvyšuje o více než 2 200 procent.

Závěry ještě novější studie z počátku letošního roku navíc naznačují, že detekovatelné množství THC v krvi po uvážení dalších faktorů riziko nehody statisticky nezvyšuje. Avšak přítomnost již půl promile alkoholu v krvi zvýšila pravděpodobnost nehody o celých 575 procent.

V souvislosti s možným ublížením na zdraví bych měl rovněž zvážit, pod vlivem jaké látky může mému dítěti někdo způsobit zranění. I zde máme jednoznačného vítěze: jen v roce 1995 studenti vysokých škol v USA nahlásili více než 460 000 násilných činů spojených s alkoholem.

Ekonomické náklady spojené s nadměrnou konzumací alkoholu se jen v Americe odhadují na 225 miliard dolarů.

Známá výhledová studie z roku 2011 zjistila, že psychické a fyzické zneužívání v rámci milostných vztahů bylo mezi vysokoškolskými studenty častější, pokud byl přítomen alkohol. Naproti tomu studie z roku 2014 zaměřená na užívání konopí a násilí mezi partnery v průběhu prvních devíti let manželství shledala, že uživatelé konopí takové násilí páchali v daleko nižší míře. Dokonce se ukázalo, že muži užívající konopí oproti těm užívajícím jakékoli jiné drogy páchali násilí na svých partnerkách v nejmenší míře ze všech.

Riziko vzniku závislosti

Většina vysokoškoláků neskončí závislá na látkách, s nimiž v průběhu studia experimentovali, některým se to ale stane. Snažím se proto vypátrat, zda ke zneužívání a vzniku závislosti vede spíše alkohol, nebo konopí – a brzy zjišťuji, že i v tomto ohledu je na tom alkohol daleko hůře.

Mezi uživateli konopí si určitou formu závislosti vypěstuje zhruba 9 procent z nich, u alkoholu toto číslo narůstá na více než 20 procent.

Jedna často citovaná, avšak poměrně sporná studie zveřejněná v časopisu Lancet klasifikovala drogy podle toho, jak jsou škodlivé (ať už pro uživatele, nebo ostatní osoby), přičemž i zde se alkohol jasně usadil v čele.

Někteří odborníci ovšem argumentují, že drogy jako heroin, crack a metamfetamin by alkohol předstihly, kdyby byly legální a častěji užívané. Neumím si však představit, že by konopí mohlo předstihnout alkohol, i kdyby bylo legální a běžně dostupné.

I v současnosti je navíc konopí masově rozšířené, přestože jeho nákup a užívání je stále ještě ve většině zemí nelegální. Jen v Americe se odhaduje, že téměř polovina občanů mezi 18 a 20 lety konopí někdy v životě zkusila a třetina jej užila během posledních dvanácti měsíců alespoň jednou.

Osobní zkušenosti k nezaplacení

Nemohu také ignorovat to, co jsem sám zažil jako dětský lékař působící v nemocnici – neustále opakované případy mladistvých, kteří se otrávili v důsledku konzumace nadměrného množství alkoholu a skončili v ohrožení života na jednotce intenzivní péče. Takových případů jsou jen v Americe ročně desetitisíce a někteří z těchto mladých lidí dokonce zemřou.

Až bude moje nejstarší dítě za pár let odjíždět na vysokou školu, pomyslím na tohle: Nehody způsobené po požití alkoholu každoročně stojí v mé zemi život více než 1 800 vysokoškoláků. Pod vlivem alkoholu se zraní kolem 600 000 studentů, téměř 700 000 je napadeno a takřka 100 000 zažije sexuální obtěžování.

Zhruba 400 000 má nechráněný pohlavní styk a 100 000 studentů je přitom opilých natolik, že nevědí, zda se stykem vůbec souhlasili. Statistiky týkající se konopí vykazují mnohonásobně nižší čísla.

Jsem pediatr, ale také rodič. Samozřejmě si přeji, aby se mé děti (stejně jako ty, o které se starám v nemocnici) vyhýbaly rizikovému chování. Jenže tak to v životě nefunguje.

Je to jako se sexem

Mnoho mladistvých například zakouší příliš brzký pohlavní styk, přestože jsou neustále upozorňováni na nebezpečí sexuálně přenosných nemocí a nechtěné těhotenství. Proto se jim spíše snažím vysvětlit, jak mohou minimalizovat rizika daného chování a rozhodnout se co nejlépe na základě obdržených informací.

Žádný sex by u mladistvých byl lepší než nechráněný sex, ale i styk s kondomem je rozhodně lepší než sex bez ochrany. Mládež by se ode mne měla dozvědět, že použitím kondomu se sníží možná rizika, zároveň to ale neznamená, že dětem radím, aby se oddávaly sexu.

Muži užívající konopí oproti těm užívajícím jakékoli jiné drogy páchali násilí na svých partnerkách v nejmenší míře.

Stejně tak výše uvedené argumenty „pro konopí“ neznamenají, že bych adolescentům radil, aby tuto rostlinu užívali bez ohledu na možné následky. Je jasné, že konopí s sebou nese rizika pro uživatele i pro všechny ostatní. Počet lidí, kteří si kvůli němu ublíží, ublíží ostatním, začnou konopí zneužívat a pocítí negativní následky, jistě není nulový. Je ovšem iracionální, pokud vidíme pouze tato rizika, ale mlčky u mladistvých přehlížíme užívání alkoholu.

Když se mě někdo ptá, zda bych byl radši, kdyby moje děti užívaly alkohol, nebo konopí, pak na základě všech informací, které mám k dispozici, odpovídám nejprve jako každý rodič, že „ani jedno“. A většinou to pro jistotu několikrát zopakuji.

Ale kdybych si musel opravdu vybrat jedno nebo druhé, zvolil bych konopí.

Aaron E. Carroll je profesor pediatrie na Lékařské fakultě Indianské univerzity.

Zdroj: http://nyti.ms/19r25yk

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!