Aktuální článek
Kanadské ministerstvo zdravotnictví představilo devět stěžejních témat na cestě k legalizaci

Kanadské ministerstvo zdravotnictví představilo devět stěžejních témat na cestě k legalizaci

  • V loňském roce zvolená liberální vláda v čele s premiérem Justinem Trudeauem zahájila první kroky směřující k legalizaci konopí. Ministerstvo zdravotnictví představilo seznam devíti klíčových oblastí, které by měly být novou legislativou vzaty v potaz a odborně ošetřeny.

Zpráva s názvem „Legalizace a regulace konopí“ představená na ministerském briefingu v listopadu 2015 byla v souladu s literou Zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejněna před několika dny serverem Canadian Press. Některé závěry a doporučení zatím nebyly tisku poskytnuty, dokument přesto přináší podrobný náhled do mechanismu legalizace, kterou se současná vláda chystá zavést. Přinášíme vám seznam devíti důležitých oblastí zmíněných v uvedeném tiskovém prohlášení:

 1.     Statistiky užívání konopí v Kanadě

Podle sociologického průzkumu z roku 2013 mělo s užíváním konopí zkušenost 11 procent populace starší patnácti let. Největší byl počet uživatelů ve věkové skupině 20–24 let, kde činil 26 procent.

Federální vláda stejně jako vlády jednotlivých provincií a teritorií budou mít možnost regulovat dostupnost legálního konopí.

Jak autoři zprávy uvádějí, tato čísla jsou relativně nízká a odborné studie navíc ukazují, že počet osob se zkušeností s užíváním konopí s narůstajícím věkem klesá.

2.     Zdravotní přínosy a rizika

Existují důkazy o tom, že konopí má jisté terapeutické účinky při zmírňování vedlejších účinků chemoterapie, tlumení neuropatických bolestí a léčbě dětské epilepsie u pacientů resistentních ke konvenčním preparátům. Pravidelné rekreační užívání však může mít podle odborníků především u osob mladších 25 let četné negativní dopady, včetně zhoršení rozumových schopností.

3.     Mezinárodní legislativní rámec

Kanada se nadále hlásí ke globální legislativě zakazující výrobu a prodej psychotropních látek včetně Jednotné úmluvy o návykových látkách (Single Convention on Narcotic Drugs) z roku 1961. Ta nepovoluje legalizaci narkotik, ponechává ale jednotlivým členským státům volnost v oblasti druhu a výše trestního postihu. Mezinárodní úřad pro kontrolu narkotik (INCB) vyjádřil politování nad rozhodnutím Uruguaye legalizovat konopí, praktické dopady tohoto rozhodnutí však podle kanadského Ministerstva zdravotnictví doposud nejsou známy. Mimořádné zasedání OSN k problematice návykových látek (UNGASS) se bude konat v dubnu 2016 v New Yorku.

4.     Režim regulace léčebného konopí

Vláda se svým Nařízením o konopí pro léčebné účely z roku 2013 pokusila přesunout výrobu a prodej od domácích malopěstitelů do rukou licencovaných organizací.
Zkušenosti ze Spojených států ukázaly na nutnost postupné a uvážlivé implementace legalizace, jež umožní nalezení přiměřeného způsobu ochrany veřejného zdraví. Výnos Nejvyššího soudu z počátku letošního roku však povolil samopěstování i držení konopí pro léčebné účely všem Kanaďanům, který mají lékařský předpis na jeho užívání.

5.     Domácí legislativní rámec

Právo na domácí pěstování konopí pro účely léčby bylo zaručeno, jak již bylo uvedeno výše, rozhodnutím soudu vydaným v únoru 2016. V tiskové zprávě zveřejněné ještě před zveřejněním tohoto verdiktu se uvádí, že tento precedens by mohl ovlivnit vládu při nynějším nastavování zákonného rámce legalizace v celé federaci.

6.     Role vlády v provinciích a teritoriích

Federální vláda stejně jako vlády jednotlivých provincií a teritorií budou mít možnost regulovat dostupnost legálního konopí. Federální vláda nastaví minimální vyžadované standardy, provinciím a teritoriím však bude garantována pravomoc stanovit přísnější pravidla týkající se například míst určených ke konzumaci konopí, umístění výdejen a obchodů nebo minimálního věku zákonných uživatelů. Cílem všech zúčastněných je dosáhnout na základě úzké spolupráce sladění legislativy na celonárodní úrovni. 

7.     Zkušenosti jiných zemí

Zatímco Uruguay se vydala cestou přísné státní kontroly, americké státy Colorado a Washington zvolily modely zpřístupnění trhu komerčním subjektům, což zřejmě zvyšuje celospolečenská zdravotní i bezpečností rizika. 

Mezinárodní úřad pro kontrolu narkotik vyjádřil politování nad rozhodnutím Uruguaye legalizovat konopí, podle kanadského Ministerstva zdravotnictví však toto „politování“ nemělo žádné praktické dopady.

Zkušenosti pionýrů legalizace ze Spojených států ukázaly na nutnost postupné a uvážlivé implementace legalizace, jež umožní nalezení přiměřeného způsobu ochrany veřejného zdraví.

8.     Vymahatelnost zákona

Na nelegálním obchodu s konopím se velkou měrou podílejí organizované zločinecké skupiny a k nezákonné produkci dochází na celém území Kanady. Ani případy řízení pod vlivem THC nejsou ojedinělé a představují pouhou špičku ledovce, neboť rozpoznat příznaky takového chování je velmi obtížné. Základní podmínkou úspěchu je spolupráce jednotlivých zákonodárných složek.

9.     Ochrana mládeže

Zákon o trestní zodpovědnosti mladistvých ukládá policii povinnost podílet se na prevenci užívání drog mezi mládeží ve věkové skupině od 12 do 17 let. Jedná se především o působení v komunitách a předávání pravdivých informací. Přesný způsob, jakým by měl být zákon vymáhán u osob pod hranicí trestní zodpovědnosti nebo těsně nad ní, je třeba podrobit důkladnému zvážení.

Zdroj: www.cp24.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!