Aktuální článek
Petice za léčebné konopí

Petice za léčebné konopí

  • Podepište petici za legislativní změny zpřístupňující pacientům v České republice léčbu konopím a umožňující jeho výzkum

Čtenáře časopisu Legalizace není nutné seznamovat se skutečností, že je marihuana nejrozšířenější nelegální drogou určenou k rekreačnímu užívání na světě. Účinná látka THC v ní obsažená má ale současně využití při léčbě celé řady onemocnění, jako je tomu ostatně i u dalších nelegálních drog a jejich derivátů. Opiáty svým složením podobné heroinu se užívají k tišení bolesti a stimulanty s účinky blízkými pervitinu jsou předepisovány v některých oblastech psychiatrie. Konopí však zůstalo v průběhu 19. a 20. století stranou využití ve standardní medicíně, a to i přes jeho léčebné účinky popisované už ve starověké Číně. Na vině může být, že není rozpustné ve vodě a tím pádem jej nelze injekčně aplikovat, a také že spektrum kanabinoidů v konopí obsažených je obtížné převést do podoby účinného preparátu s jednotným obsahem.

Seznam nemocí, ve kterých je konopí a jeho aktivní složka účinnou nebo nejúčinnější známou léčbou, sahá od roztroušené sklerózy přes Parkinsonovu nemoc, zánětlivá onemocnění střev, revmatoidní artritidu, nechutenství (při chemoterapii rakoviny nebo AIDS), neuropatickou bolest, nevolnost a zvracení, astma, některé typy deprese, obsedantně-kompulzivní poruchy, tiky, migrény, zelený zákal (snížení nitroočního tlaku) nebo epilepsii po celou řadu kožních problémů a další. Výhodou konopí oproti spektru dostupné léčby je potom zejména nemožnost smrtelného předávkování, a s tím související úprava léčebné dávky podle osobní situace pacienta. Konopí je současně málo toxické a přináší tím pádem relativně nízkou zátěž pro celý organismus a pro játra. Při vhodných způsobech aplikace, které se vyhýbají procesu hoření, jsou minimalizována rizika karcinogenity, a pokud je konopí aplikováno ve spolupráci s lékařem, snižují se také rizika v oblasti duševního zdraví.

Pokud sdílíte přesvědčení, že by léčba konopím a výzkum jeho léčebných účinků měly být po celé řadě vyspělých zemí zpřístupněny také nemocným v České republice, připojte svůj podpis k Petici za legislativní změny zpřístupňující pacientům v České republice léčbu konopím a umožňující jeho výzkum, kterou zaštítili lékaři a pacienti. Petici můžete podepsat přímo online na www.lecebnekonopi.cz, současně si můžete stáhnout formulář pro ruční podpisy (který je přílohou tohoto čísla časopisu) a rozšířit jej mezi osoby, které samy nemají přístup k internetu, nebo jej nevyužívají. Podpisy může ve svém okolí sbírat každý, za platné budou uznány všechny podpisy shromážděné na formulářích petice. Podepsanou petici můžete zaslat na adresu Konopa o.s., nebo ji odevzdat na některém ze sběrných míst, jež jsou uvedeny na stránce petice.

Petice navazuje na odborný seminář, jenž se uskutečnil na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v dubnu 2010 pod záštitou poslance Ivana Langera a děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze Tomáše Zimy. Hlavním výstupem semináře bylo zjištění, že mezi politiky a zúčastněnými institucemi, od Národní protidrogové centrály, přes Státní ústav pro kontrolu léčiv, po Inspektorát pro kontrolu omamných látek panuje shoda, že pokud je konopí účinným preparátem na léčbu celé řady onemocnění, nebudou jeho využití ve výzkumu a následně v léčbě v České republice kladeny překážky. Poskytování konopí pro léčebné účely je totiž v souladu s mezinárodními úmluvami OSN, jež upravují světovou prohibici drog. K jeho zavedení v České republice je třeba upravit zákon č. 167/1998, o návykových látkách, který v ČR zakazuje jakékoli pěstování konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 %. Dále je třeba určit instituci, která bude pěstování konopí pro účel výzkumu a léčby kontrolovat a která tak zamezí jeho úniku na černý trh, a registrovat konopí jako účinnou látku.

Od konání parlamentního semináře, jehož výstupy jsou zveřejněny na www.adiktologie.cz/seminar, uběhl více než jeden kalendářní rok, příslušné orgány a zákonodárci však dosud nenašli společnou vůli a nevyvinuli iniciativu, která by léčebné využití konopí a jeho výzkum v České republice umožnila. Domníváme se, že držitelé rozhodovacích pravomocí v této oblasti nevnímají širokou podporu léčebnému využití konopí mezi občany České republiky a neuvědomují si, s jakou netrpělivostí a nadějemi na něj čekají pacienti, jimž standardní léčba nepomáhá nebo způsobuje značné obtíže. Současný stav přitom považujeme za narušení ústavních práv občanů České republiky na ochranu zdraví podle Listiny základních práv a svobod a za porušení mezinárodních úmluv o zdravotních a sociálních právech, jež Česká republika uznává za závazné. Jménem petičního výboru i nemocných, kteří čekají na zpřístupnění léčby konopím, děkujeme za Vaši podporu vyjádřenou podpisy Vás i Vašich blízkých.

Autorka je tisková mluvčí Petice zpřístupňující pacientům v České republice léčbu konopím a umožňující jeho výzkum

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!