Aktuální článek
Ohrožuje legalizace naše děti?

Ohrožuje legalizace naše děti?

  • Situace kolem konopí se mezi lety 2002 a 2013 ve Spojených státech amerických výrazně změnila. Třináct států přijalo zákony umožňující pacientům užívat konopí na lékařský předpis, deset dalších zmírnilo tresty za rekreační užívání a občané Colorada a Washingtonu v referendech odsouhlasili legalizaci držení a konzumaci dospělými osobami.

Odpůrci nového liberálního trendu namítají, že by tyto změny mohly mít neočekávané negativní následky, především pokud jde o děti a mládež. Obligátní otázka „a pomyslel někdo na naše děti?“ se stala folklórem strašícím před nebezpečím legalizace. Předseda občanského spolku proti drogám National Families in Action například prohlašuje, že komerční pěstování a prodej konopí „otupují ducha několika generací dětí“.

A co děti, mají si kde hrát?

Psychiatr Christian Thurstone, který je známý svým odporem k uzákonění užívání této rostliny v Coloradu, vyjádřil v roce 2010 názor, že „uvolnění drogových zákonů vedlo ke zvýšení dostupnosti konopí a nevyhnutelně také ke zvýšení jeho atraktivity pro dospívající mládež“.

Vzhledem k tomu, že se postupně mění postoj většinové společnosti k protidrogovým zákonům a konopí je obecně vnímáno pozitivněji než dříve, by se tedy podle zmiňovaných názorů dalo očekávat, že počet uživatelů bude dramaticky narůstat a spolu s ním se bude zvyšovat také podíl problematických konzumentů a závislých mezi náctiletými. Skutečnost je ale podle nejnovějšího rozsáhlého výzkumu jiná.

Snížení výskytu poruch a problémů spojených s užíváním konopí mezi adolescenty nastalo právě v době, kdy 10 amerických států snížilo tresty za držení pro osobní potřebu a rekreační konzumaci a dalších 13 států přistoupilo k legalizaci konopí na předpis. 

Podle studie Richarda Gruczy a jeho kolegů z Lékařské fakulty Washingtonovy univerzity v St. Louis klesl ve Spojených státech mezi roky 2002 a 2013 počet mladistvých kuřáků konopí, kteří mají v důsledku užívání problémy v rodině nebo škole, o 24 procent. Celkově ubylo i nezletilých konzumentů a u stávajících uživatelů je relativně menší pravděpodobnost, že se kvůli tomu dostanou do problémů.

„Poměrně významný pokles počtu osob užívajících i zneužívajících konopí nás zarazil,“ prohlásil Grucza. „Ať už se na behaviorální úrovni děje cokoli, zdá se, že to převážilo všechny obávané negativní dopady dekriminalizace konopí.“

Spolu s kolegy analyzoval Grucza data získaná během celonárodního průzkumu užívání drog, který je každoročně prováděn americkými federálními úřady. Výsledky výzkumu financovaného Národním institutem pro zneužívání drog budou zveřejněny v příštím vydání odborného magazínu Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

„Snížení výskytu poruch a problémů spojených s užíváním konopí mezi adolescenty nastalo právě v době, kdy 10 amerických států snížilo tresty za držení pro osobní potřebu a rekreační konzumaci a dalších 13 států přistoupilo k legalizaci konopí na předpis,“ stojí v závěrečné zprávě. „Ve stejném období se zároveň změnilo vnímání konopí, které podle mínění teenagerů nepředstavuje žádnou hrozbu a jeho užívání je mezi mládeží považováno za společensky přijatelný jev.“

Povolené ovoce dětem nechutná

Máme-li věřit odpůrcům liberální drogové politiky, mělo by přitom právě v době uvolňování zákonů a snižování trestů docházet k nekontrolovanému nárůstu počtu problematických nezletilých kuřáků. Proč tomu tak není?

Nová studie je dalším z vědeckých důkazů potvrzujících, že liberalizace zákona ve vztahu ke konopí má na děti a mladistvé mnohem menší dopad, než se její odpůrci obávali.

Při bližším zkoumání nashromážděných dat učinil Grucza s kolegy zajímavý objev. Zjistili, že ubývá nejen problémových nezletilých uživatelů konopí, ale zároveň se snižuje celkový počet problémových teenagerů v populaci. Vyskytuje se méně rvaček, krádeží, loupeží, hádek s rodiči i útěků z domova.

Mladistvé kuřáky s poruchami chování, u nichž docházelo ke konfliktu se zákonem, proto ještě rozdělili do dvou skupin – v první byli uživatelé, kteří byli problémoví nezávisle na konopí, v druhé pak jinak bezproblémoví teenageři, jejichž potíže byly pouze a jen důsledkem držení nebo užívání.

Došli přitom k závěru, že k úbytku obtíží způsobených konzumací konopí docházelo prakticky výlučně v první skupině, tedy mezi mladistvými, u nichž bylo zneužívání konopí pouze špičkou ledovce a jejichž problémy měly hlubší příčiny: „Zjistili jsme, že klesá počet mladistvých, kteří jsou nějakým způsobem problémoví a současně splňují kritéria řadící je mezi problematické uživatele konopí. Téměř konstantní pak zůstával počet nezletilých, kteří byli jinak bezproblémoví a do potíží se dostali až v souvislosti s konopím.“

Je obecně uznávaným faktem, že drogy a nežádoucí chování jdou u teenagerů ruku v ruce. Princip příčiny a následku funguje oběma směry – nežádoucí chování bývá jednou z příčin vzniku závislosti na drogách a naopak. Změny v jedné množině jsou většinou reflektovány stejnými nebo podobnými změnami ve skupině druhé. Pokud se tedy zlepšuje chování mládeže jako takové, dochází logicky také k poklesu počtu problematických uživatelů drog.

Prevence místo represe

„Jiný výzkum ukazuje, že psychiatrické poruchy v raném dětství jsou jedním ze spouštěcích mechanizmů drogové závislosti,“ vysvětlil Grucza. „Je tedy pravděpodobné, že je možné předcházet problémům s užíváním konopí nezletilými a poskytovat lépe cílenou léčbu, budeme-li schopni rozpoznat problémové chování u dětí a adekvátně na ně reagovat. Nejde přitom pouze o konopí, stejná metodika je použitelná i pro alkohol a další návykové látky.“

Je ale třeba podotknout, že nebylo nijak prokázáno, že by k poklesu počtu problémových nezletilých uživatelů konopí došlo v přímé souvislosti s liberalizací drogových zákonů.

„Poměrně významný pokles počtu osob užívajících i zneužívajících konopí nás zarazil.“

Lze vyvodit, že na zneužívání konopí nezletilými mají mnohem významnější dopad jiné faktory než uvolňování zákonů nebo změna společenského vnímání této rostliny – například obecné trendy v behaviorálním a mentálním zdraví společnosti.

Gruczova studie je dalším z vědeckých důkazů potvrzujících, že liberalizace zákona ve vztahu ke konopí má na děti a mladistvé mnohem menší dopad, než se její odpůrci obávali. Článek zveřejněný v loňském roce v časopise Lancet Psychiatry ukázal, že schválení zákonů povolujících užívání konopí na lékařský předpis nemělo na podíl kuřáků mezi teenagery žádný vliv. Další studie dokládají, že počet uživatelů mezi mladistvými je v několika posledních letech konstantní a nijak se na něm neprojevuje ani uzákonění rekreačního užívání pro dospělé v některých státech.

Zdroj: www.washingtonpost.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!