Aktuální článek
Psychedelická renesance v České republice

Psychedelická renesance v České republice

  • Letos na podzim se v Praze bude konat konference s názvem Beyond Psychedelics. Jde o historicky první globální fórum týkající se psychedelických látek, které bude pořádáno v našich končinách. Z někdejšího Československa vzešlo několik světoznámých průkopníků na poli výzkumu látek měnících vědomí, přičemž Česká republika za pár týdnů poskytne těm, kdo by chtěli kráčet v jejich stopách, možnost aktivně se podílet na současné renesanci psychedelik u nás i ve světě.

Všestranné využití

Psychedelické drogy se užívají v mnoha oblastech a pro různé účely: k posílení kreativity, poznávání vlastního já, rozvoji spirituality či sebezdokonalování – a v budoucnu snad i k ovlivnění společenského vývoje. Kromě toho existuje samozřejmě i kontroverzní, ale také zásadní oblast rekreačního užívání.

Psychedelika lze chápat jako nástroj, a to potenciálně velice mocný nástroj, který může sloužit k mnoha různým účelům. A právě proto je o nich potřeba hovořit. Těžko bychom hledali jiné látky či praktiky, které by disponovaly tak širokou škálou potenciálních přínosů (ale i rizik!) či které by dokázaly v podobné míře změnit pocity, myšlenky i celou osobnost člověka. Díky široké škále možného využití by psychedelika mohla přispět k pozitivním změnám ve společnosti a návratu k hodnotám, na něž dnešní svět jako by zanevřel.

Velký zlom

I přes snahu těch, kdo prosazují restriktivní drogovou politiku, začíná být díky neustále přibývajícím vědeckým důkazům jasné, že 21. století bude znamenat zlom v přístupu lidstva k psychedelickým látkám. Mnoho různých organizací po celém světě volá po uznání jejich pozitivního přínosu, ať už pro terapeutické, nebo jiné účely.

Od chvíle, kdy se na konci šedesátých let z psychedelik stalo tabu a kdy byla odsouzena jako látky bez jakéhokoli lékařského využití, se jako houby po dešti objevují studie, které tvrdí pravý opak (mezi nejznámější instituce v tomto oboru patří MAPS, nadace Beckley Foundation či Heffter Research Institute). Renomovaní odborníci jako Ben Sessa, Amanda Fieldingová, Rick Doblin, Robin Carhart-Harris nebo Tomáš Páleníček prokazují, že látky měnící vědomí mohou mít výrazný terapeutický potenciál. Antropologové i šamani odhalují jejich užívání napříč časem a prostorem, přičemž rekreačních uživatelů v posledních letech znovu výrazně přibývá. Zažíváme opravdu psychedelickou renesanci?

Současný status psychedelik se dotýká přímo i problematiky lidských práv a svědčí o možné společenské krizi.

Česká psychedelická republika

Česká stopa na poli současného výzkumu psychedelik je překvapivě výrazná. Česká republika jako jedna z mála zemí uplatňuje poměrně liberální zákony na kontrolu drog (platí částečná dekriminalizace), zároveň toto téma nachází podporu jak u širší veřejnosti, tak ve filantropických kruzích.

Zřejmě nebude náhodou, že název hlavního města Praha je odvozen od slova práh. Město s bohatou historií často sloužilo jako jakýsi pomyslný práh u dveří do neznámých končin lidské mysli a jako strážce na prahu vnímaní. Navíc stačilo vyjet kousek za město a na podhorských loukách nasbírat halucinogenní dar místní přírody – houby z rodu Psilocybe (lysohlávky), latinsky nazývané Psilocybe bohemica.

Česká republika je tak symbolicky příhodným místem na jedno z největších mezinárodních setkání odborníků na psychedelické látky. Pokud se podíváme krátce do historie, zjistíme, že jedním z českých průkopníků ve výzkumu psychedelik byl pro někoho možná překvapivě slavný vědec Jan Evangelista Purkyně (1787–1869). Známý objevitel Purkyňových buněk experimentoval i s muškátovým oříškem a opiem, ovšem o tom se dnes ve škole neučí. Téměř o sto let později položil Svetozar Nevole základy pro český výzkum psychedelik, kdy sám na sobě experimentoval s meskalinem.

Zlatá léta

V Československu (a nejen tady) nastal zlatý věk výzkumu psychedelik v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, kdy jsme patřili ke světovým lídrům výzkumu i produkce. Hlavním předmětem výzkumu bylo LSD, vyráběné pod názvem Lysergamid. Další intenzivně zkoumanou látkou byl psilocybin (tehdy nazývaný indocybin). Někteří výzkumníci se zaměřili i na látky jako atropin či skopolamin, které, na rozdíl od tradičních psychedelik, dokáží navodit opravdu silné halucinace.

Československo bylo dokonce úplně poslední zemí Evropy a Severní Ameriky, která zakázala výzkum LSD, stalo se tak v roce 1974. Do té doby u nás bylo, často v nevídané míře, užíváno pro léčebné i vědecké účely. Posledních několik let vede PhDr. Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) systematický výzkum, jehož cílem je revize bádání v oblasti psychedelik z dob komunismu. V Československu tehdy působilo pět středisek pro výzkum psychedelik, přičemž Klinika v Sadské (nedaleko Prahy) prováděla významné množství klinických pokusů. Vznikl zde i Výzkumný ústav psychiatrický, jehož spoluzakladatelem byl profesor Stanislav Grof, jeden z nejuznávanějších světových odborníků v této oblasti a zakladatel transpersonální psychologie. Výzkumný ústav psychiatrický byl později přejmenován na Psychiatrické centrum Praha, ze kterého poté vznikl současný, mnohem komplexnější Národní ústav duševního zdraví.

V tehdejším Československu působilo pět středisek pro výzkum psychedelik.

Dalším neméně významným, leč méně proslaveným odborníkem byl Milan Hausner, jenž vedl přes 3 000 psychedelických sezení s intoxikovanými jedinci i skupinami. Hausner se zaměřil zejména na využití LSD v oblasti komunitní péče, ale zkoumal též jeho potenciál při ambulantní léčbě neuróz.

Nové generace badatelů

V nedávné době oživili výzkum psychedelik v České republice zejména profesor Jiří Horáček a Dr. Tomáš Páleníček z NUDZ. Oba vědci budou též vystupovat na konferenci Beyond Psychedelics. Ještě než před dvěma lety dostali povolení poprvé v naší novodobé historii legálně podat zdravému člověku psilocybin, experimentovali s navozením stavu změněného vědomí u krys.

V dnešní době se řada klinických studií věnuje kromě psylocibynu a LSD také ketaminu, který bývá klasifikován spíše jako disociativní anestetikum než jako psychedelikum. Právě ketamin pomohl k úlevě od silných depresí mnoha pacientům, na které léčba jinak neúčinkovala. V současnosti probíhá taktéž intenzivní výzkum konopí.

Česká psychedelická společnost

Že se u nás látkám měnícím vědomí blýská na lepší časy, svědčí i vlna zájmu, která se zvedla po založení České psychedelické společnosti (CZEPS). Tato organizace spojuje odborníky na psychedelika z mnoha odvětví a klade si za cíl stát se platformou sloužící pro otevřenou diskuzi o psychedelických látkách, poskytování informací o výhodách i rizicích jejich užívání, podporu výzkumu a destigmatizaci těchto látek v očích veřejnosti.

Současný status psychedelik se dotýká přímo i problematiky lidských práv a svědčí o možné společenské krizi. I z toho důvodu musíme hledat řešení situace, kdy jsou lidem odpírány alternativní metody terapie, a to i v případech, kdy běžná léčba selhává. Je čas spojit se na globální úrovni, vyhodnotit veškerá rizika a výhody a dohodnout se na nejvhodnějším způsobu využití látek měnících vědomí. Je potřeba podpořit dnešní psychedelické hnutí a zabránit historii, aby se opakovala, aby po období rozkvětu nepřišly rozsáhlé represe – to lze dokázat pouze tehdy, pokud budeme jednotní.

Snad konference Beyond Psychedelics přispěje k rozvíření diskuze o tom, jak zlepšit v současnosti problematické postavení psychedelik ve společnosti. Jedním z nosných témat konference je otázka drogové politiky a jejího vzájemného propojení s výzkumem v této oblasti. Česká republika je přitom ve světě brána za jeden ze států s nejliberálnější drogovou politikou (projevem čehož je dekriminalizace užívání a držení malého množství nelegálních látek pro osobní potřebu a prodej léčebného konopí v lékárnách).

O této komplexní problematice podrobně promluví národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. I jeho hlasem se Česká republika nechává ve světě slyšet, že válka proti drogám selhává a přináší více škody než užitku. Jelikož prohibice drog je neudržitelná, je třeba zavést progresivnější strategie zaměřené na snižování možných rizik při užívání drog. A také to je cílem konference Beyond Psychedelics

Zdroj: psypressuk.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!