Aktuální článek
Příslib léčebného konopí zavoněl parlamentem

Příslib léčebného konopí zavoněl parlamentem

  • V úterý 13. září 2011 proběhl v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR seminář na téma „Léčebné využití konopí a konopných přípravků ve světle novelizace zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a nejnovějších vědeckých poznatků – krátkodobá a střednědobá perspektiva vývoje“. Ten navazoval na příbuzný seminář s názvem „Perspektivy léčby konopím: zdraví, legislativa, politika”, konaný v dubnu 2010. Zástupci magazínu Legalizace byli samozřejmě u toho, a tak vám přinášíme výběr toho nejdůležitějšího, co na setkání zaznělo.

Seminář, zorganizovaný Zdravotnickým výborem PSP ČR, byl koncipován jako čistě odborný, nikoli politický, a zabýval se možnostmi legálního léčebného využití konopí v ČR. Své příspěvky přednesli  zástupci parlamentního Výboru pro zdravotnictví, Ministerstva zdravotnictví, Centra adiktologie, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Národní protidrogové centrály a další odborníci, pak následovala moderovaná diskuze.

V úvodu byla přečtena zdravice předsedkyně Poslanecké sněmovny M. Němcové, v níž v zájmu pacientů naléhala na co možná nejrychlejší předložení a schválení legislativních úprav, které by léčebné využití konopí umožnily. Stejně jako všichni vystupující však i ona zdůraznila, že se ani náznakem nejedná o legalizaci konopí jako rekreační drogy. Následovalo vystoupení místopředsedy Výboru pro zdravotnictví PSP MUDr. Štětiny, který pobavil například informací, že konopí užívají až 2/3 návštěvníků diskoték a je nazýváno taneční drogou, čímž hned na začátku svého příspěvku naznačil, že se skutečně vyzná. Dále zmínil vysokou podporu veřejnosti léčebnému využití konopí a shrnul argumenty pro i proti léčebné legalizaci. Také on zdůraznil především možnost zneužití a také možnost vyšších nákladů než příjmů pro státní kasu.

Bezpečnost pacienta na prvním místě

Následoval příspěvek MUDr. Zábranského z Centra adiktologie, který shrnul současné vědecké poznatky z oblasti léčby konopím, vyjmenoval některé výhody (nízké náklady, snadná titrace léčebné dávky, nemožnost předávkování) a upozornil na fakt, že v současnosti platná česká legislativa jde daleko nad rámec požadavků mezinárodních úmluv OSN, které léčebné využití omamných látek nejen umožňují, ale i poměrně přesně vymezují jeho podmínky. Dále kritizoval Ministerstvo zdravotnictví za jeho nečinnost, která je v rozporu se závěry loňského parlamentního semináře, a která také vedla ke vzniku petice, kterou za první tři týdny podepsalo přes 7 500 osob a u které byl jedním z iniciátorů.

Poté se ujal slova prof. Hanuš z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, objevitel endokanabinoidu anandamidu a jeden z předních světových odborníků na léčbu konopím. Ten posluchače stručně seznámil s mnohatisíciletou historií léčebného využití konopí i s průkopnickou prací českých vědců v této oblasti v polovině minulého století. Krátce vysvětlil fungování konopí při léčbě a zdůraznil, že léčebný účinek konopí jednoznačně převažuje rizika a negativa. Dále popsal vývoj a stávající situaci v Izraeli, kde se v současnosti konopím, pěstovaným osmi státem licencovanými firmami, léčí 7 500 pacientů. Kritizoval nákladnost v současnosti existujících léčebných přípravků (Sativex) a zdůraznil, že na prvním místě musí být vždy bezpečnost pacienta, proto podle něho není vhodné, aby si pacienti pěstovali konopí sami, jelikož pak by nebyla zaručena dostatečná kvalita produktu. Na závěr uvedl, že není pro legalizaci rekreačního užívání konopí, ale že kdyby bylo konopí zcela legální a zakázán by byl tabák a alkohol, byl by svět daleko zdravější.

Další mluvčí, náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Plíšek také poukázal na úmluvy OSN a nutnost vytvoření propracovaného systému preskripce, který by zamezil zneužití konopí k jiným účelům. Vyjádřil se proti možnosti samoléčby/samopěstování a uvedl, že je zapotřebí převést konopí z přílohy 3 do přílohy 1 zákona o omamných látkách, tedy mezi látky využitelné k léčebným účelům. Následovalo vystoupení pplk. Ing. Kočího z Národní protidrogové centrály, který opět upozornil na nutnost striktního oddělení léčebného a rekreačního užívání a zavedení účinných kontrolních mechanismů. Zároveň vyzval k důkladné informační a vysvětlovací kampani směrem k široké veřejnosti, aby nedocházelo k dezinterpretaci případné nové úpravy.

Konopí se bude dovážet a draze prodávat

Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv RNDr. Beneš pak rozebral detaily předepisování na recept s omezením pro lékaře i lékárníky a nutnost úpravy dalších předpisů, nejen zmíněného zákona č.167. Vyjádřil se pro variantu dovážení hotového produktu firmy Bedrocan z Holandska. V tomto případě by se jednalo o dovoz palic tří odrůd konopí, u kterých se cena bez DPH pohybuje lehce nad 40 euro za pětigramové balení, tedy na úrovni ceny konopí na černém trhu. Proti tomuto návrhu se poté v diskuzi vyjádřil prof. Hanuš s tím, že lepší by bylo buď konopí pěstovat v ČR, nebo dovážet ve velkém, což by umožnilo ekonomičtější přípravu jiných konopných produktů, než jsou samotné květy ke kouření či vaporizování. Beneš zmínil též možnost hrazení léčebného konopí ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Jako poslední promluvil místopředseda Podvýboru PSP ČR pro vědu a vysoké školy MUDr. Bém, podle něhož je pravděpodobnost zneužití léčebného konopí pacienty velmi nízká a nežádoucí účinky jsou relativně neškodné. Rovněž riziko vzniku závislosti u pacientů je podle něho nízké, jelikož somatická závislost nevzniká a případná psychická závislost souvisí spíše se sociálním prostředím rekreačních uživatelů. Legalizace léčby konopím podle Béma nijak neovlivní nelegální trh. Také on zmínil širokou podporu české veřejnosti (78 % pro), nutnost oddělit léčebné využití od rekreačního, možnost konfliktu se zájmy farmaceutických společností a potřebu konfrontace s předsudky vůči konopí. Upozornil také na fakt, že synergický efekt všech látek obsažených v konopí může být při léčbě efektivnější, než jednotlivé izolované složky (např. syntetické THC – Dronabinol/Marinol).

Na Kalifornii zapomeňte

Následovala diskuze, která již nepřinesla mnoho nových informací. Diskutovány byly například ekonomické aspekty (změna zákona nebude k ničemu, pokud nové léčivo nebude finančně dostupné pro širokou veřejnost) nebo nutnost vzdělávání jak veřejnosti, tak především předepisujících lékařů. K připomínce zástupců Legalizace, zda by nebylo vhodné prozkoumat kalifornský model, umožňující pacientům samopěstování konopí, případně delegované pěstování blízkou osobou nebo prostřednictvím pacientských kooperativ, se diskutující stavěli spíše neutrálně až zamítavě z důvodu neustále probíhajících konfliktů mezi kalifornskými a federálními úřady i kvůli kritice takového modelu ze strany OSN, resp. INCB (Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik).

Sečteno a podtrženo, seminář byl poměrně nudný, nedozvěděli jsme se nic moc nového a nedošlo k žádnému zásadnějšímu střetu názorů. Všichni mluvčí se shodně vyjádřili pro změny, které by léčebné využití konopí a jeho výzkum v ČR umožnily, zároveň však vesměs zdůrazňovali nutnost striktního oddělení takovéhoto využití od rekreačního užívání a nikdo se neodvážil alespoň připustit možnost samopěstování či samoléčby konopím. Jediným tématem tak zůstala otázka, zda konopí dovážet, či pěstovat v ČR, přičemž se bohužel zdálo, že silnější podporu má návrh na dovoz.

V návaznosti na seminář vznikla pod záštitou premiéra Nečase pracovní skupina odborníků, která má do konce roku připravit konkrétní návrh legislativních změn. Ta se poprvé sešla 15. září a dala si za úkol mj. prostudovat legislativu států, které léčebné využití povolují, a získat stanoviska odborných lékařských společností. Skupinu zastřešuje národní protidrogový koordinátor J. Vobořil, který jako jediný připouští do budoucna možnost legální regulace či legalizace konopí i k rekreačním účelům. První výsledky práce skupiny měly být oznámeny na další schůzce koncem října, tedy po uzávěrce tohoto vydání.

Lze se tedy domnívat, že se pacienti v dohledné době dočkají legálního přístupu ke konopným léčivům, ačkoliv se zřejmě bude jednat o legislativní paskvil, který přihraje byznys holandským velkopěstírnám a českým lékárníkům, zatímco babičky s pár kytkami na zahrádce budou i nadále postižitelné, a navíc argument, že pěstují pro svou léčbu, ztratí ještě více na váze. Vnímejme však tento krok pozitivně ve smyslu mírného posunu vnímání konopí politiky i širokou veřejností. Na cestě k optimálnímu stavu, tedy plné legalizaci konopí pro všechny, nám však zbývá vykonat ještě pořádný kus práce.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!