Aktuální článek
Editorial 43: Návrh změny zákona o omamných látkách

Editorial 43: Návrh změny zákona o omamných látkách

  • Vážené dámy, vážení pánové, rád bych zde začal rozpravu o návrhu změny zákona o omamných látkách č. 167/1998 Sb. a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem předložení návrhu je stanovení pravidel pro zpřístupnění využití rostlin z rodu konopí s obsahem delta-9-tetrahydrokanabinolu, tedy THC v rostlině vyšším než 0,3 % a výrobků z konopí pro osobní potřebu zletilých občanů České republiky.

V současné době ve světě dochází k přehodnocení přístupu ke konopí. Politika kriminalizace konopí totiž není v zamezení užívání konopí účinná, což vychází nejen z výroční zprávy Národního monitorovacího střediska, ale i z údajů, které zveřejňuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. K zásadní změně paradigmatu tak došlo již v osmi státech Spojených států amerických (Aljaška, Kalifornie, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon a Washington). V těchto státech byla uzákoněna legalizace pěstování, držení a užívání konopí pro osobní potřebu jednotlivce. Ale i v evropských zemích lze sledovat trend, jenž velí snižovat rizika a škody a přistupovat ke konopí jinak, a tak dochází ke zmírnění či úplnému odstranění trestu odnětí svobody nebo jiných sankcí za pěstování a přechování konopí pro osobní potřebu jednotlivce.

Rekreační užívání konopí je společností ve většině zemí Evropské unie tiše trpěno. Také v České republice je společnost vůči uživatelům konopí vysoce tolerantní a vědomě tak neakceptuje zákonem danou prohibici. Této toleranci však neodpovídají reálná čísla zadržených a odsouzených uživatelů. V roce 2015 bylo zadrženo 420 osob z důvodu držení a pěstování konopných látek pro vlastní potřebu a z tohoto počtu bylo 296 osob skutečně obžalováno. K těmto číslům je nutné dodat, že řádově v desítkách případů šlo o osoby pěstující konopí pro osobní potřebu samoléčby za účelem úlevy od bolesti.

V současné době není konopí zařazeno mezi seznam léčivých přípravků, jež jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Jedním z klíčových důvodů pro předložení tohoto návrhu je zvýšení přístupnosti konopí pro osoby, které je užívají k léčebným účelům. V současné době je sice léčebné konopí legálně dostupné na základě lékařského předpisu, stále však existují omezení bránící pacientům ho plně využívat. Jedním ze zásadních omezení je vysoká cena konopí pro léčebné použití a jeho nedostupnost. V současné době není konopí zařazeno mezi seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, jež jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) to odůvodňuje nedostatkem důkazů o tom, že je léčba konopím v porovnání se stávající léčbou klinicky významná. Jedná se přitom především o umožnění legálního pěstování a zpracování konopí na konopné masti nebo extrakty pro osobní potřebu jednotlivce.

Úplný zákaz pěstování konopí, jako je tomu v současnosti, zabraňuje účinné prevenci a kontrole užívání konopí dětmi a mladistvými. Mezinárodní odborné studie přinesly poznatky, že neexistují důkazy, které by potvrdily, že kriminalizace konopí snižuje jeho užívání napříč populací a že jeho legalizace naopak zvyšuje míru jeho užívání.
Z těchto studií tedy vyplývá, že dlouhodobá spotřeba konopí v zemích, ve kterých není držení konopí nebo i prodej konopí nezákonné, se výrazně nemění. S přijetím předkládaného zákona tudíž nelze očekávat nárůst počtu uživatelů konopí. Stejně tak ani teorie vstupní drogy, která považuje užívání konopí za jakýsi předstupeň užívání jiných omamných látek, nebyla nikdy vědecky potvrzena.

Prohibice konopí zasahuje do základních lidských práv a svobod, zejména pak do práva na ochranu před neoprávněným zásahem do osobního života jednotlivce a svobody jednání.

Současně s tímto zákonným povolením lze předpokládat, že dojde ke zmenšení černého trhu s konopím a snížení trestné činnosti, která se k této problematice váže. Proto lze předpokládat i snížení nákladů spojených s přestupkovými a trestními řízeními, která jsou v současné době spojena s postihem pěstitelů konopí pro osobní potřebu.

Tento návrh má za cíl zpřístupnit konopí pro osobní potřebu jednotlivce a umožnit mu svobodnou volbu, zda bude pro svou osobní potřebu konopí pěstovat a užívat. V této souvislosti je důležité říci, že pěstování, držení a užívání dosud nelegálního konopí je zločinem bez oběti, tedy že touto skutkovou podstatou nikdo netrpí. Při pěstování či držení konopí pro osobní potřebu nedochází ke škodám na zdraví ani na majetku. Prohibice konopí navíc zasahuje do základních lidských práv a svobod, zejména pak do práva na ochranu před neoprávněným zásahem do osobního života jednotlivce a svobody jednání.

Tento návrh zákona má umožnit občanům České republiky, kteří dosáhli plné zletilosti a jsou bezúhonní, kvantitativně omezený přístup ke konopí a konopným produktům bez jakékoli právní sankce.

Tímto vás, vážené dámy a vážení pánové, žádám, abyste k návrhu přednesli své názory a relevantní protiargumenty, abychom následně o předloženém návrhu mohli hlasovat.

Děkuji za pozornost.

Robert Veverka
šéfredaktor 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!