Aktuální článek
Konopí a agresivita

Konopí a agresivita

  • Konopí je často označováno jako „mírová“ droga, což je dědictvím hippie éry šedesátých let minulého století. Jako nejčastější důvody užívání této drogy bývají označovány relaxace a úleva od stresu. Podle průzkumu serveru IDMU (Independent Drug Monitoring Unit) je snížení agresivity běžně vnímaným pozitivem užívání.

Různé syntetické kanabinoidy jsou zkoumány jako sedativa či relaxanty. Studie týkající se řízení pod vlivem konopí označují omezení agresivního stylu jízdy a riskantních manévrů jako vysvětlení pro relativně nízkou míru nebezpečnosti, nebo dokonce pozitivního vlivu na bezpečnost jízdy. Nicméně množství přímých důkazů o snižování agresivity u lidí je zatím omezené.

Ve studii, vycházející z toxikologického rozboru moči pacientů, přijímaných na psychiatrické pohotovosti, uvádí Dhossche, že „různé ukazatele u zneužívaných látek včetně … konopí nejsou spojeny s agresivním chováním.“ V jiné studii, zkoumající delikventy na jihoafrické psychiatrické klinice, uvádí Hemphill a kol., že „konopí pravděpodobně snižuje účinek alkoholu a může omezovat nutkání k násilí či znásilnění u agresivních jedinců a psychopatů.“ V Egyptě uvádí Souief ve své zprávě, že „ve srovnání s kontrolními subjekty vykazují uživatelé konopí nízkou hádavost a vysokou nesobeckost.“

Myši ani paviáni se neperou

U myší omezují kanabinoidy útočné chování a jako odpověď na agresi je nahrazují submisivním chováním a útěkem. „Nezvaní samci-vetřelci“, kterým byl podán hašiš, „byli častěji napadáni a častěji se chovali submisivně nebo utíkali“. Ham a kol. zjistili, že „THC způsobuje v závislosti na dávce potlačení agresivity u jednotlivých myší“ a Cutler a kol. také identifikovali „odrazový efekt“, kdy dominantní samci vykazovali zvýšenou agresivitu po dobu jednoho týdne po vysazení konopí. U krys bylo zjištěno, že THC (avšak nikoli CBD) omezuje agresivní reakce a naopak zvyšuje vzájemné vyhýbání se při setkáních dvou samců, omezuje také predátorskou agresi. 

Sieber ve své zprávě o paviánech uvádí, že „u připuštěného samce omezuje droga ‚přiblížení‘ a agresivní prvky jako bouchání do země, krčení obočí a útok, naopak zvyšuje frekvenci ústupu. Obecně docházelo ke snížení sociálních interakcí. U ustupujícího samce bylo potlačeno přátelské sociální chování jako mlaskání a drbání zad/dotýkání se genitálií, naopak docházelo ke stimulaci výhružných gest jako otevřená ústa a skřípění zubama. K ústupu navíc docházelo častěji. Lewett a kol. nicméně uvádějí, že se reakce paviánů výrazně lišily mezi jednotlivými zvířaty a Sassenrath a kol., kteří pracovali s opicemi, zjistili dvoufázovou reakci se zvýšením agresivity po vytvoření tolerance na účinky drogy.

Někteří výzkumníci však uvádějí zvýšení agresivních reakcí v lidských či zvířecích modelech chování. Carlini a kol. pozorují zvýšení agresivního chování po podání THC u krys, kterým byl odpírán REM spánek nebo u kterých došlo k vytvoření tolerance na morfin. Dorr a kol. uvádějí, že vysoké dávky THC (2,5 mg/kg) „výrazně zvýšily procento zvířat, která vykazovala jak agresivitu, tak tendenci k útěku – což byla vzácná kombinace u kontrolních subjektů.“ Kliničtí pracovníci uvádějí výskyt toxické psychózy po dlouhodobém nebo těžkém užívání konopí, včetně agresivního chování či panických poruch, nicméně existence specifické „konopné psychózy“ není vzhledem k absenci podkladů z oblasti psychopatologie pevně potvrzena.  

Mezi léky, používané pro léčení agresivity, patří antipsychotika (hlavní trankvilizéry jako chlorpromazine), vedlejší trankvilizéry (benzodiazepiny), lithium, protikřečové léky a hormonální terapeutika. Všechny výše uvedené látky s sebou nesou rizika, jako například extrapyramidální symptomy (nekontrolované pohyby) u phenothiazinů a těžké závislosti na benzodiazepinech.

Konopí může snižovat agresivní chování
Zatímco na lidech adekvátní studie účinků konopí na agresivitu zatím neproběhly, ze studií na zvířatech existují důkazy, že konopí (přesněji THC) může snižovat agresivní chování v reakci na stimuly, kdy je subjekt náchylný spíše k vyhýbání se násilnému incidentu nebo agresivní reakci na ohrožení. U některých jedinců však může těžké užívání konopí vyvolat či urychlit psychotickou reakci s agresivními výlevy. Tyto případy jsou naštěstí relativně vzácné a jen podtrhují různorodost individuálních reakcí na tuto drogu. Většina vědeckých důkazů naznačuje, že konopí může hrát roli při snižování agresivity, a takto vnímána je tato droga i převážnou většinou uživatelů konopí.

Zdroj: http://www.idmu.co.uk/canagr.htm

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!