Aktuální článek
Není všechno tráva, co se zelená

Není všechno tráva, co se zelená

  • Na pohotovost přivážejí člověka. Potácí se na hranici bezvědomí, jeho pohyby jsou zpomalené, řeč nesrozumitelná, dýchání mělké a rychlé. V zarudlých očích má prázdný výraz, v němž se zrcadlí jen strach a úzkost z prožívané hrůzy.

Pulz je zrychlený a kvůli zvýšenému krevnímu tlaku hrozí infarkt či akutní selhání ledvin. Na první pohled vypadá jako pod vlivem drog, testy však žádné nelegální psychotropní látky ani alkohol nepotvrdily. Našel se u něj malý barevný sáček s rostlinným materiálem, který ukazuje na nejpravděpodobnější příčinu jeho stavu: předávkování syntetickými kanabinoidy.

K trávě není alternativa

První syntetické kanabinoidy byly vynalezené v osmdesátých letech minulého století, kdy objev endokanabinoidního systému v těle člověka a popsání jeho receptorů CB1 a CB2 umožnily připravit látky, které mají, navzdory odlišné chemické struktuře, účinky podobné jako THC. Některé měly sloužit jako nadějné nové léky proti bolesti, zánětům či nevolnosti, jiné byly vytvořené se záměrem lépe prozkoumat fungování endokanabinoidního systému. Nejvýznamněji k výzkumu těchto látek přispěl americký profesor John William Huffman, jenž v průběhu dvaceti let připravil se svým týmem 463 nových syntetických kanabinoidů. Patrně nejslavnější se stala série látek, které nesou jeho iniciály: JWH. Právě jedna z nich, JWH-018, byla totiž v roku 2008 jako první objevená ve výrobku s omamnými účinky, který byl legálně prodávaný na internetu a v takzvaných „crazy shopech“ pod označením Spice.

Nejčastější příčinou úmrtí při předávkování syntetickými kanabinoidy je akutní infarkt myokardu.

Spice se poprvé objevil ve Velké Británii v roce 2004, ale velmi rychle expandoval do dalších zemí. Poprvé u něj byla použita úspěšná a nebezpečná marketingová strategie, kterou následně převzaly stovky podobných produktů: prezentoval se jako neškodná a legální alternativa marihuany. Na obale byl výrobci deklarovaný jen obsah exotických psychoaktivních bylin, které, jak později ukázaly analýzy, ve výrobcích většinou vůbec přítomné nebyly. Ve skutečnosti Spice tvořila rostlinná drť, například sušená damiána (Turnera diffusa), postříkaná roztokem obsahujícím JWH-018 (v závislosti na konkrétním produktu samotném anebo v kombinaci s dalšími syntetickými kanabinoidy). 

JWH-018 se od účinků konopí i čistého THC liší nejen v tom, že působí v mnohem nižší dávce, ale také jeho maximální možný účinek je silnější. I při užití čistého THC, popřípadě konopí s nepřirozeně vysokým obsahem THC, hrozí vyšší riziko psychiatrických komplikací než při užití konopí, které vedle THC obsahuje i přiměřené procento dalších přírodních kanabinoidů (hlavně CBD), jež zmírňují celkovou psychoaktivitu. Na rozdíl od THC však nežádoucí účinky syntetických kanabinoidů zasahují nejen psychiku, ale i tělesné funkce a mohou uživatele ohrozit na životě. Syntetické kanabinoidy a THC sice působí na stejné receptory (CB1 a CB2), avšak THC je pouze jejich částečný agonista (aktivátor), takže i při extrémně vysoké koncentraci v organismu dokáže tyto receptory a tím pádem i celý endokanabinoidní systém aktivovat jen do určité míry. Na druhou stranu je JWH-018 plným agonistou receptoru CB1. Tudíž každý receptor, na který se táto molekula naváže, je aktivovaný na sto procent (navíc schopnost syntetických kanabinoidů se na CB1 receptor navázat je přibližně čtyřikrát větší než u THC). Při překročení kritické dávky tento životně důležitý systém, který reguluje kromě jiného i tělesnou teplotu, zkolabuje. Zejména při současném užití alkoholu anebo jiných drog může otrava syntetickými kanabinoidy skončit kómatem a mít trvalé až smrtelné následky. Další odlišností JWH-018 oproti THC jsou jeho biologicky aktivní metabolity – jinými slovy, pro tělo je podstatně těžší se této látky zbavit, celkový účinek trvá déle a mnoho příznaků otravy nastoupí až po několika hodinách od užití.

I dopaminové a opiátové receptory

Efekt přírodních psychoaktivních kanabinoidů (např. THC, CBN a jiné) na organismus je charakterizován čtveřicí symptomů způsobených aktivací receptoru CB1, takzvanou kanabinoidní tetrádou. Tu tvoří snížení tělesné teploty, snížení vnímání bolesti, utlumení pohybové aktivity a katalepsie (strnulost, nastává při dostatečně vysoké dávce). Kromě toho mezi jejich typické účinky patří potlačení nevolnosti a snížení krevního tlaku. U syntetických kanabinoidů jsou tyto účinky mnohem různorodější, v některých případech mohou být opačné než u THC, kvůli odlišnému působení na receptor CB1 (např. zvýšení krevního tlaku, zvýšení vnímání bolesti, zvracení). Navíc vzhledem k chemické struktuře podobné spíše halucinogenům než THC (látky typu JWH-018 se podobají indolovým alkaloidům, jako je například LSD a psilocybin) dokážou výrazně ovlivňovat i ostatní receptory, zejména dopaminové, což různorodost jejich účinků ještě dále zvyšuje.

Některé syntetické kanabinoidy mají též schopnost spojit svou molekulu s molekulou tělu vlastních látek, mezi jinými endorfinů, a takto ovlivňovat ještě širší spektrum receptorů. Jejich účinek na opiátové receptory vysvětluje, proč jsou některé z obzvlášť nebezpečných symptomů při otravě syntetickými kanabinoidy podobné předávkování opiáty (utlumení až zástava dýchání). To by také objasňovalo údajnou účinnost naloxonu (opiátový protijed) v některých případech předávkování syntetickými kanabinoidy. Použití naloxonu jako specifického protijedu se však zatím kvůli nedostatku klinických důkazů nedoporučuje. Jediná terapii při předávkování tak zůstává tlumení psychotických stavů a křečí pomocí benzodiazepinu (diazepam) a antipsychotik (quetiapin).

Nervová soustava

Podle více studií vykazují syntetické kanabinoidy, zejména vysokoúčinné fluorované látky, značnou toxicitu pro nervové buňky. Ta se v případě jednorázového užití obvykle projevuje halucinacemi, deliriem až nástupem psychózy. U dlouhodobých uživatelů byl zaznamenaný úbytek šedé mozkové kůry v oblasti čelního laloku a bílé hmoty v mozečku, a to mnohem výraznější než u kontrolní skupiny uživatelů konopí. Toto nervové poškození se může projevit změnami osobnosti, sníženou schopností rozhodování či poruchami krátkodobé i dlouhodobé paměti. Vzhledem k nedostatečnému počtu kvalitních studií zkoumajících dlouhodobé účinky užívání syntetických kanabinoidů zatím není možné určit, je-li toto poškození vratné, či zda se po dostatečně dlouhé abstinenci struktura mozku upraví. Dalším projevem neurotoxicity syntetických kanabinoidů je často uváděná schopnost vyvolat epileptický záchvat. Mechanismy těchto účinků nejsou zatím přesně známy, pravděpodobně ale souvisejí se schopností syntetických kanabinoidů snižovat hladiny GABA (kyselina gama-aminomáselná, nejdůležitější tělu vlastní látka působící na nervy tlumivě, hlavní ochranný faktor proti neúčelným nervovým impulzům, které se projeví jako epileptický záchvat) v mozku.


Srdce

Nejnebezpečnějším účinkem syntetických kanabinoidů je jejich kardiotoxicita. V závislosti na konkrétní látce se projevuje různě – většinou způsobují zvýšení krevního tlaku a zrychlení pulzu, může se však vyskytnout i jeho snížení a zpomalení. Především v kombinaci s jinými látkami s podobnými účinky na srdce (např. kokain), ale i samostatně dokážou vyvolat arytmii. Mechanismus tohoto působení není zatím dobře známý. Nejčastější příčinou úmrtí při předávkování syntetickými kanabinoidy je akutní infarkt myokardu. Z dalších kardiovaskulárních účinků se udávají poruchy srážlivosti krve a tvorba krevních sraženin, což zvyšuje riziko mozkové příhody.

Ledviny

Dalším dobře zdokumentovaným příznakem otravy syntetickými kanabinoidy s možnými fatálními následky je akutní selhání ledvin. Zdokumentovaná byla též rhabdomyolýza (rozklad svalového tkaniva a jeho následné ukládání v ledvinách, což může způsobit jejich selhání). Tento symptom je typický i pro mnoho jiných návykových látek (například ketamin, PCP, amfetaminy) a není celkem jisté, zda ho v zaznamenaných případech je možné jednoznačně spojit s intoxikací syntetickými kanabinoidy.

Syntetické kanabinoidy jsou 4krát až 400krát účinnější než THC.

Z ostatních toxických účinků můžeme vzpomenout pacienty velmi často pociťovanou bolest na hrudi a bolest břicha, nevolnost a zvracení. Popsané bylo též ovlivnění hladiny cukru v krvi, které v minimálně jednom případě vedlo až k životu nebezpečné diabetické ketoacidóze. Při chronickém užívání vysokých dávek hrozí rozvoj fyzické závislosti. Abstinenční příznaky jsou zaznamenané ve více případech, obvykle nastupují přibližně jeden den od užití poslední dávky. Jejich konkrétní projevy závisí na druhu syntetického kanabinoidu a nejčastěji obnášejí halucinace, úzkost, nespavost, svalové křeče, nevolnost a zvýšení krevního tlaku.

Lahůdky z čínských fabrik

Nebezpečnost produktů typu Spice, na trhu označovaných záludně jako „syntetické konopí“, však nespočívá jen v toxicitě použitých látek. Jejich výrobci v drtivé většině případů syntetické kanabinoidy nesyntetizují sami, ale objednávají si je přes internet od různých dodavatelů sídlících obvykle v Číně. Jelikož se jedná o laboratoře, které nejsou certifikované, výrobní proces v nich nepodléhá regulaci a zároveň se v nich syntetizuje několik různých látek současně, takže může lehce dojít k záměně či kontaminaci. Takto získanou substanci výrobce „syntetického konopí“ obvykle rozpustí v některém z organických rozpouštědel (protože absolutní většina syntetických kanabinoidů není dobře rozpustná ve vodě), tedy látce, která je sama o sobě pro člověka toxická a navíc hořlavá, proto jakékoli její zbytkové množství v produktu, který je určený ke konzumaci kouřením, představuje nezanedbatelné riziko.

Další problém nastává při aplikaci roztoku na rostlinný nosič. Bez dostatečného vybavení (sprejovací výrobní linka) je koncentrace syntetických kanabinoidů na nosiči nerovnoměrná, což vede k vzniku „hot spots“, tedy míst s výrazně vyšším množstvím látky než ve zbytku produktu. Kvůli tomuto i kvůli skutečnosti, že výrobci nikdy neudávají druh (často se jedná kombinaci) použitého syntetického kanabinoidu a už vůbec ne jeho množství v produktu, je prakticky nemožné odhadnout, jaká dávka představuje riziko předávkování.

Smrtící epidemie

Vlády mnoha zemí zareagovaly na odhalení aktivní složky ve Spice tím, že zařadily JWH-018 a několik dalších syntetických kanabinoidů na seznam zakázaných látek (v ČR jich bylo v roce 2011 zakázaných 9, v současnosti 28). To ale obchod s nimi nezastavilo, právě naopak. Výrobci jen vyměnili látky ze seznamu za některé z dosud legálních syntetických kanabinoidů, kterých jsou stovky. Zanedlouho tak byly JWH-018 a podobné látky první generace nahrazeny látkami mnohem účinnějšími a tím pádem i nebezpečnějšími. Jedná se zejména o halogenované deriváty, které ve své molekule obvykle obsahují atom fluoru. Například AM-2201 (fluorovaný derivát JWH-018) je oproti JWH-018 přibližně desetkrát účinnější (tj. čtyřicetkrát účinnější než THC). Další halogenovaný syntetický kanabinoid, který kromě fluoru obsahuje v molekule i jod, AM-694, je ve srovnání s THC účinnější až 410krát. S příchodem superúčinných syntetických kanabinoidů se zvýšil rovněž počet smrtelných případů. Do dnešního dne bylo v „syntetickém konopí“ zaznamenáno přibližně 150 různých syntetických kanabinoidů. O toxikologii těchto látek mnohdy neexistují vůbec žádné údaje a případy předávkování jsou proto nezřídka prvním seznámením medicíny s účinky dané drogy. Navíc většina výrobců používá směs látek (v jednom produktu bylo zjištěno až 11 různých derivátů).

Pro intoxikace syntetickými kanabinoidy je typické, že mají charakter epidemie. Čtenáři mají asi v čerstvé paměti nedávnou aféru z okolí Ostravy, kdy po kombinaci přípravku BAKIBA (obsahoval směs MDMB-CHMICA a MDMB-PINACA) a alkoholu zemřeli dva lidé a 21 dalších bylo hospitalizováno. V jihoslovenském městě Kráľovský Chlmec na začátku roku 2018 skončilo několik lidí v nemocnici po užití směsi s názvem Herba, pravděpodobně původem z Maďarska. Několik podobných „epidemií“ otrav syntetickými kanabinoidy bylo zaznamenaných i v Polsku, Austrálii, USA, na Novém Zélandu i v jiných zemích. Celosvětově asi nejznámější případ pochází z roku 2016 a stal se v New Yorku, kde látka s názvem AMB-FUBINACA způsobila 33 lidem stavy celkového útlumu charakterizovaného zpomalenými, jakoby mechanickými pohyby, kvůli čemuž média tento utrejch poctila přízviskem „zombie drug“.

Zkušební hra s ohněm

Navzdory negativní publicitě v posledních letech jsou syntetické kanabinoidy stále předmětem zájmu farmaceutických společností. Z látek, které prošly klinickými testy, je nutno uvést nabilon, lék určený především k tlumení nevolnosti u onkologických pacientů. Jako nadějné nové léky na léčbu Alzheimerovy choroby se v současnosti testuje několik syntetických kanabinoidů, např. HU-210, JWH-133 a WIN 55,212-2. V některých případech se však ukázalo, že snažit se ovlivňovat endokanabinoidní systém pomocí syntetických látek může být (dokonce i v kontrolovaném prostředí klinických testů) hra s ohněm. Při testování nového léčiva zvyšujícího hladinu endokanabinoidů v těle nazvaného BIA 10-2474 v roce 2016 skončilo 5 lidí ve vážném stavu, z toho jeden zemřel.

……………………………………………………………………………………………………………

Přehled nejznámějších směsí

Nenechte se zmást bodrými popisky ani zákeřně atraktivními názvy ve stylu Modrý drak (Blue Dragon), Černá mamba (Black Mamba) či Scooby Snax (Scoobyho sváča). Jediná pravdivá informace, která někdy na obalech bývá, zní: NENÍ URČENO KE KONZUMACI. Pakliže se směs pyšní názvem Monkies Go Bananas (Opice v amoku), nemusí se jednat o chybný překlad z čínské fabriky na chemikálie.

Obecně nejznámější jsou značky Spice a K-2. Nechvalně proslulou „drogou zombíků“ z New Yorku byl syntetický kanabinoid s podezřele vybroušeným názvem AK-47 24 Karat Gold. K úmrtím a vážným zdravotním následkům došlo i po inhalaci modelů jako Flakka nebo Yolo. V České republice měl letos dvě oběti na životech syntetický přípravek prodávaný pod názvem Bakiba. Názvy a složení těchto „bylinných směsí“ se neustále mění, ale v jádru jde stále o totéž nebezpečné a nevyzpytatelné svinstvo, které s konopím nemá nic společného.

……………………………………………………………………………………………………………

Šílenci v hlubinách českého internetu

Najdou se jedinci, kteří se syntetickými kanabinoidy experimentují navzdory dobrému povědomí o jejich účincích. Sice je dávkují velmi obezřetně („Pokud nemáte toleranci, i minizrníčko s vámi udělá neuvěřitelnou paseku, většina dostupných substancí je aktivních od 50 mikrogramů, například 5F-ADB, a tohle od oka nedáš!“) a další úpravou materiálu eliminují hotspoty, nicméně i tak jsou jejich výpravy za bezvědomím na pováženou. O svých zážitcích s novou bylinnou směsí z Polska píše jeden psychonaut toto:

„5F-MDMB-2201 testována. Sloučenina tmavě oranžové barvy, s hodně ostrým chemickým puchem. Ve zkratce, není to taková prasárna jako 5F-ADB, ale i tak máte malou nebo vůbec žádnou schopnost koordinace konzumace. Klasický kanna blackouty, opakovaně jsem vytuhnul. Účinné dávkování již od desítek mikrogramů. Jeden miligram znamená předávkování, ani nedokouříš. Opatrně. Pokud se k vám dostane mieszanka ziołowa a vy to budete chtít přes všechna varování zkusit, dovolím si jednu důležitou radu. Proboha to v sobě nedržte ten kouř, nádech, okamžitě výdech…“ 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!