Aktuální článek
Samopěstování aneb Moderní odrůdy s vysokým obsahem CBD

Samopěstování aneb Moderní odrůdy s vysokým obsahem CBD

  • Název našeho článku je protentokrát snad dostatečně výmluvný a aktuální téma popisuje bez chození kolem horké kaše. Jaký je legální status moderních odrůd konopí s vysokým obsahem CBD (a do budoucna možná i jiných kanabinoidů) a označením typu „medical“? Jak je to s jejich pěstováním a jaká jsou největší rizika, na která je přitom třeba pamatovat? Na všechny tyto otázky se společně podíváme a prozkoumáme i některé související otázky konopné problematiky.

Otázka důvěry

CBD je doposud v prostředí českého právního řádu látkou v principu neregulovanou. Jeho obsah, respektive množství v pěstovaném konopí je tak úřadům, soudům i policii dokonale lhostejný. S jednou částečnou výjimkou, ke které se vrátíme později. Ostatně podobné je to s ostatními kanabinoidy, jako je například nyní módní CBG (kanabigerol), nebo jinými látkami obsaženými v konopí. Psychoaktivním a právně relevantním kanabinoidem tak pro naši legislativu zůstává pouze THC a jeho stereoizomery.

Co z toho vyplývá? Bez ohledu na označení „medical“ či jiný obdobný přídomek užívaný semennou bankou či přímým prodejcem k vyzdvižení léčebných vlastností konkrétní odrůdy je vždy třeba zkoumat před nákupem osiva předpokládaný obsah THC v dospělé rostlině. Tento údaj totiž sám o sobě rozhoduje o tom, zda je vámi pěstované konopí legální, respektive v jakém právním režimu lze takovéto konopí pěstovat. A protože jsme v České republice, hranicí pro pěstování konopí bez zvláštního povolení k zacházení s návykovými látkami je 0,3 % THC v dospělém v kvetoucím nebo plodonosném vrcholíku rostliny (s výjimkou zrn) včetně listů. Jakékoli konopí s obsahem stejným nebo nižším lze tedy pěstovat v režimu takzvaného technického konopí. A pouze v případě, kdy by bylo pěstováno na ploše přesahující celkově (to jest v součtu všech ploch jednoho pěstitele!) 100 m² je takový šťastný pěstitel povinen oznámit pěstování celní správě. Pokud by ovšem konopí tento obsah THC přesahovalo, bylo by jeho pěstování bez zvláštního oprávnění přestupkem, eventuálně i trestným činem, jestliže by bylo současně pěstováno více než 5 takových rostlin.

Jak je vidno, narážíme tu hned na několik vzájemně souvisejících velkých problémů. Například, jelikož takovéto nové odrůdy až na výjimky nebudou zapsány ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin vydávaného v Úředním věstníku EU, spoléháte se při nákupu osiva jen na slovo výrobce, kolik THC za normálních okolností taková rostlina v dospělosti má. Každého asi musí v takové souvislosti napadnout, co když v rostlině bude THC více a zjistíte to až v návaznosti na návštěvu policie, v nejhorším možném případě z usnesení o zahájení vašeho trestního stíhání?

Domácí výrobky z jakéhokoli konopí nikdy neposkytujte osobám neznámým nebo nedostatečně prověřeným.

Samozřejmě v trestním řízení můžete napadat výsledky policejního laboratorního rozboru. To ovšem vyžaduje netriviální sumu skutečně odborných znalostí. Bohužel nikoli pouze na straně vaší, ale i na straně orgánu činného v trestním řízení, kterému jsou takové námitky adresovány a který musí tyto vaše námitky pochopit a vyhodnotit. Navíc se většinou nedá a priori vyloučit, že jsou takové výsledky i správné. Také se můžete bránit nedostatkem vašeho „zavinění“. Nebo se o to alespoň pokusit, máte-li v pořádku doklady o koupi osiva a řádně zdokumentovány podmínky jeho nákupu (to jest ve většině případů alespoň účtenku či fakturu a leták nebo informační brožuru, podle které měl být obsah THC v rostlině pod 0,3 % THC). Zkrátka, neměli jste v úmyslu pěstovat konopí s obsahem více než 0,3 % THC a měli jste všechny důvody se domnívat, že výš výpěstek tuto hranici nepřesáhne. I tento přístup ale má své nedostatky. Například vám orgány činné v trestním řízení nemusí věřit, že onen výpěstek odpovídá osivu, jehož nákup dokládáte. A také vám to většinou věřit nebudou. Realisticky vzato, pro libovolného pachatele by bylo až legračně jednoduché koupit si předem dva druhy osiva, zasít to s vysokým obsahem THC a v případě pozdějších problémů předkládat doklady k tomu s obsahem nízkým.


Ovšem nechystáte-li to jako jediný bod vaší procesní obrany, směle do toho. Velmi přitom pomáhá, jestliže vy, váš domov nebo jiné místo, kde jste pěstovali, a tak podobně neodpovídá běžnému stereotypu huliče, váš trestní rejstřík je neposkvrněn trestnou činností související s drogami a máte legitimní důvod si konopí pěstovat na samoléčbu, který je přitom v alespoň základních obrysech podpořen konzultací s vaším praktickým lékařem či lépe vaším řádně lékařsky zdokumentovaným zdravotním stavem (lhát se v tomto směru příliš nevyplácí). Zní to poněkud diskriminačně, ale mezi sebou si jistě nemusíme brát servítky. Zásadní přitom bude i otázka, o kolik byla hranice THC překročena. A v neposlední řadě vás mohou podržet i výsledky znaleckého posudku, které podpoří alespoň vaše tvrzení, že konopí má obsah THC výrazně nižší než CBD, což v principu odpovídá charakteristice konopí technického (a to je asi ten jeden jediný okamžik, kdy bude obsah CBD ve vámi pěstovaném konopí orgány moci veřejné zajímat). Ovšem pokud by ani tato poslední podmínka splněna nebyla a necítíte-li se jako lidový hrdina jánošíkovského střihu, zvážil bych na vašem místě trestní oznámení na prodejce semen. Jak se zdá, byli jste totiž podvedeni. 

Viva la prevención

Jak vyplývá už z pasáže výše, bylo-li proti vám zahájeno trestní řízení kvůli pěstování konopí nebo jinému nakládání s ním, výsledek takového řízení závisí hlavně na vaší přípravě více či méně hluboko v minulosti. Mimo již uvedeného může být dalším takovým přípravným krokem včasné vyhotovení vlastní analýzy obsahu THC v konopí. Není to sice korunová záležitost a pracoviště, která tato měření provádějí, jsou vcelku vytížená (což může v konkrétním případě znamenat delší čekací dobu na výsledek), ale pokud si pro vlastní potřebu pěstujete více než zmiňovaných 5 rostlin, zainvestovat jednou za sezónu oněch pár tisíc korun do klidného spánku stojí dle názoru autora za to. Navíc získáte vcelku přesný přehled o tom, co konkrétně vaše konopí obsahuje, a takový pocit profesionality si řada z nás dokáže užít sám o sobě. Nedělejte si ale přehnané naděje. Pokud na policii zamáváte vlastním dokladem o měření, pravděpodobně pokrčí rameny s tím, že propojit váš cár papíru s jimi zabaveným rostlinným materiálem nedovedou. Ale třeba budete mít štěstí a v kolečku rutinně postupujících byrokratů narazíte i na osvícené a spravedlivé jednotlivce. K tomu dvě poznámky: trvejte na plynové chromatografii (tuto metodu používá i policie), a pokud máte tu možnost, uschovejte si alespoň malý vzorek konopí ve vhodných a bezpečných podmínkách mimo dosah orgánů činných v trestním řízení, abyste mohli výsledky jakéhokoli měření (tj. vašeho dřívějšího i policejního) v budoucnu konfrontovat.

Taktéž se snažte osivo nakupovat vždy pouze z ověřených zdrojů. I když se s konopným hnutím odjakživa pojí určitý odpor proti komercialismu, nesmí to současně znamenat i odpor proti profesionalitě. Je poměrně pravděpodobné, že zavedená seedbanka či veřejnosti otevřený growshop s tradicí nebude ochoten riskovat svou pověst a zisky lživým tvrzením o legálnosti jimi prodávaného osiva. A při nákupu si nezapomeňte převzít účtenku, kterou si uložte na bezpečné místě. Nepříjemnou pravdou současně je, že byste neměli užívat semena získaná z vašich vlastních rostlin. Zaprvé si jen málokdy můžete být jisti, že nedošlo ke křížení se sousedovou zahradní genetikou založenou na nějakém opravdu výživném modelu, za druhé nebudete původ semen nikdy schopni vhodným způsobem doložit.

Výsledek takového trestního řízení závisí hlavně na vaší přípravě v minulosti.

Opravdu zásadní je ale vedle vhodně zvolené odrůdy i způsob a intenzita péče o vaše rostliny. Na internetu i v popularizační literatuře přitom najdete spoustu informací, jak o rostliny pečovat, aby měly co nejvyšší obsah THC. Pravdou ovšem je, že na obsahu THC ve vypěstovaném konopí se ve velké míře (vezměte v úvahu, že již desetiny procenta mohou vzhledem k nastavené hranici tolerance představovat zcela fatální rozdíl) podílejí zralost konopí a růstový stres. To znamená pro pěstitele CBD odrůd, že je třeba konopí sklízet včas a pečovat o něj adekvátně jeho potřebám. To se týká zejména opatrného zacházení s osvitem a dostatečné zálivky. Přesychající rostliny vystavené pálení slunce reagují na zoufalství existenciální nejistoty právě tvorbou vysokého množství THC, které pak převýší obvyklé množství i několikanásobně. Ale neradujte se, protože na konvenční „toxikomanické užití“ bez dalších více či méně sofistikovaných technologických kroků bude THC v takovém konopí stále ještě příliš málo.

Výrobky a jejich distribuce

Zpřístupňování vašich výrobků z konopí dalším lidem je mimořádně ožehavou otázkou. Vezměte na vědomí, že v případě výrobků s více než 0,3 % THC se dopouštíte distribuce omamné a psychotropní látky bez ohledu na množství takto rozdistribuovaného materiálu. Zajímavější je ale posouzení distribuce materiálu s obsahem THC nižším. 

Rada první: V žádném případě se nepouštějte bez propracované přípravy do výroby a distribuce na profesionální úrovni. Ta vyžaduje plnění širokého spektra dalších povinností podle povahy vašich výrobků. Spoiler alert: většinou zjistíte, že váš původní nápad byl z obchodního pohledu nesmysl. Pravidla pro výrobu, distribuci a prodej konopných výrobků jsou s ohledem na obsah THC ve výchozí surovině poměrně přísná a propracovaný podnikatelský plán musí v tomto směru počítat s celou řadou omezení, povinností a tím i výdajů.

Rada druhá: 0,3 % THC v konopí neznamená totéž množství ve výrobku. Zvláště ošemetná je v tomto případě výroba všelijakých tinktur, fénixových slz a podobně, kdy vyšší koncentrace jednotlivých kanabinoidů, terpenů a dalších souvisejících látek je v principu zamýšleným efektem.

Rada třetí: domácí výrobky z jakéhokoli konopí, včetně konopí s obsahem menším než 0,3 % THC, nikdy neposkytujte osobám neznámým nebo nedostatečně prověřeným. Nikdy neskrývejte, že se ve vámi poskytovaném výrobku může vyskytovat THC (tato poučka nakonec platí standardně, nejeden jedlík po neplánovaném a neuváženém pozření většího množství chutného, leč notně vylepšeného pečiva navštívil pohotovost). Nikdy si nemůžete být jisti, zda u vašeho odběratele nedojde k nečekané reakci. To je samo o sobě situace nešťastná, ale pokud váš odběratel neznal původ vámi dodaného přípravku nebo nemá důvod zachovat si k vám loajalitu, může to pro vás skončit nefalšovanou katastrofou. Pamatujte si, že i když je vaše počínání legální, nemusí tento právní závěr sdílet každý, a dokud se ve světě konopí pohybujeme na velmi tenké lince mezi dovoleným a kriminalizovaným trestním právem, a to prakticky s žádnou přechodovou nárazníkovou zónou mezi tím, žijí popularizátoři konopí, aktivisté a další osoby na konopné scéně poměrně nebezpečný život.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!