Aktuální článek
Divoký vs. registrovaný pacient

Divoký vs. registrovaný pacient

  • S ohledem na stále poměrně omezené zdroje léčebného konopí a objektivně nešťastně restriktivní úpravu i praxi jeho předepisování (přes nesmírně záslužný boj některých pacientů a jejich rodinných příslušníků, zejména pana Zdeňka Majzlíka a jeho dcery Martiny Kafkové), stojí mnozí čeští nemocní před těžkou volbou, zda se stát konopným pacientem de lege, nebo se spolehnout na (samozřejmě protiprávní) samoléčbu, popřípadě tyto dvě možné varianty postupu určitým způsobem kombinovat.

 

Legálních pacientů přitom není zcela zanedbatelné množství, k uplynulému roku mělo léčebné konopí alespoň jednou předepsáno již 447 osob, počítáno jen za rok 2018 pak v průměru 67 pacientů měsíčně. Jaký je vlastně přínos toho, být oficiálním konopným pacientem? A co pro to lze, respektive je třeba udělat? V dnešním článku se na tuto problematiku podíváme trochu blíže a zamyslíme se nad některými souvisejícími otázkami. 

Lékaři a pacienti

Prvním předpokladem pro předepsání léčebného konopí je pro pacienta indikace jeho onemocnění, která se takříkajíc „vejde“ do přílohy č. 3 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 236/2015 Sb. Z důvodu rozsahu nebudeme přepisovat výčet takových indikací. Ten sice není ve svém rozsahu tak velkorysý, jak by si všichni nemocní zasluhovali, ale je přeci jen obsažný a zahrnuje celou řadu nemocí a obtíží povahy neurologické, onkologické a tak podobně. Odkazovaná vyhláška (nahrazující dřívější vyhlášku téhož ministerstva č. 221/2013 Sb.) je zároveň ve svém vyhlášeném a současně stále aktuálním znění k dispozici volně na internetu. Ke každé skupině indikací je přidělena jedna či více specializací lékařů, kteří jsou oprávněni k dané indikaci léčebné konopí pacientu předepsat. Léčebné konopí samozřejmě nemůže předepsat jakýkoli lékař s příslušnou specializací (to by bylo až příliš jednoduché), ale pouze takový, který je současně zaregistrován k elektronické preskripci konopí v rámci systému eRecept. Seznam těchto konkrétních lékařů a do systému zapojených lékáren je dostupný nejen na internetových stránkách našeho magazínu, ale i na stránkách Státní agentury pro léčebné konopí (dále jen „SAKL“): sakl.cz.

Mějte po ruce doklad o tom, že jste konopným pacientem. Ideálně i doklad o legálním pořízení vašeho konopí.

Protože někteří pacienti mívají problém se získáním doporučení k příslušnému lékaři-specialistovi z důvodu, že jejich konzervativně založení praktičtí lékaři nejsou fanoušky užívání konopí a dávají přednost předepisování sice méně šetrných, zato však z jejich pohledu tradičnějších léků, připomínáme, že každý pacient má právo na takzvanou konzultaci s jiným lékařem podle § 28 odst. 3 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, u jiného poskytovatele lékařských služeb, což je navíc úkon hrazený ze zdravotního pojištění. Jinými slovy, pokud příslušné doporučení nevyzískáte, můžete se zkusit k vašemu potenciálnímu zachránci objednati bez asistence vašeho praktika a závisí čistě na kapacitních možnostech (a tím i tak trochu dobré vůli) vámi vybraného specialisty, jestli vás přijme.

Další otázkou je, jaké konopí vám bude lékařem-specialistou předepsáno. Druh konopí a předepsaný způsob jeho užívání je vždy na jeho posouzení a úpravě vyhlášky č. 236/2015 Sb. A samozřejmě závisí i na aktuální dostupnosti jednotlivých druhů konopí podle toho, jak se daří SAKL zásobovat trh. Současná úprava je přitom poměrně otevřená v tom, že nestanovuje rigidně konkrétní obsah a poměr THC a CBD v jednotlivých druzích léčebného konopí, ale omezuje se na stanovení obsahu THC od 0,3 % do 21 % a CBD od 0,1 % do 19 %. Takže je opět na SAKL, jaké konopí pro potřeby českého trhu a českých konopných pacientů zajistí. Konopí by měl lékař předepisovat v minimální dostačující dávce, přičemž nejvyšší dovolená, resp. předepsatelná dávka léčebného konopí je 180 gramů za měsíc. Vzhledem k centrální evidenci receptů je poměrně nepravděpodobné, že by se pacientovi podařilo i na vícero obtíží získat konopí od více lékařů v množství toto maximum převyšujícím. 


Opatrnost především

Zní to jako klišé, ale buďte vždy k lékaři, který vám konopí předepisuje, upřímní. Ať již jde o výčet vašich zdravotních potíží nebo další vámi užívané látky, a to jak léky předepsané vám jinými lékaři, tak i další užívané látky (čti: drogy). Nezapomeňte, že v tu chvíli máte odpovědnost nejen za své zdraví, ale i za reputaci svého lékaře, dobrou pověst léčebného konopí, a tím i zdraví a potenciálně život dalších konopných pacientů.

Ale abychom nezamluvili výhody toho, když jste legálními konopnými pacienty. Zjevnou a nezpochybnitelnou výhodou je možnost držet a užívat konopí bez bezprostřední hrozby trestního postihu. Samozřejmě nelze než doporučit užívat tímto způsobem konopí v podmínkách přiměřeně privátních, a máte-li konopí u sebe, mějte po ruce doklad přinejmenším o tom, že jste konopným pacientem. Doporučeníhodné je ale mít připraven i doklad o legálním pořízení konopí. Jeví se to jako zbytečná administrativní zátěž pacienta (na kterou přivykají v České republice spíše podnikatelé, kterým nic jiného ani nezbývá), ale jak je uvedeno výše: jako legální konopný pacient máte odpovědnost za ostatní uživatele ještě o trochu více než jindy. A jistě vašemu zdraví prospěje i to, že se budete vystavovat co nejnižšímu počtu stresových situací. Prosíme tedy, abyste na to nezapomínali. Nijak se pro vás nemění ani povinnost neusedat pod vlivem konopí za volat, nebýt pod jeho vlivem v zaměstnání, a podobně. Pokud tyto povinnosti porušíte, hrozí vám mezi jinými i obvinění ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku jako komukoli dalšímu.

Stejně tak musíte být pozorní při vycestování do zahraničí. Nikoli každá zahraniční jurisdikce je natolik vyspělá, že přivře oči nad držením a užíváním vaší oblíbené nebezpečné návykové látky jen proto, že jste v tuzemsku považováni za konopné pacienty. A nepříjemné mohou být i komplikace, které nakonec skončí happyendem. V případě pochybností se o podmínkách držení léčebného konopí můžete díky výdobytku elektronické pošty informovat například na velvyslanectví příslušného státu (pokud možno tím, které má Českou republiku ve své „spádové oblasti“ a mělo by díky tomu na vaše otázky reagovat relativně nejochotněji). Je-li odpověď velvyslanectví příznivá, mohu jen odporučit, abyste si ji vytiskli a po dobu vašeho zahraničního pobytu ji udržovali svému léčebnému konopí v bezprostřední blízkosti. 

Pojišťovny: pomocníci nebo kazisvěti?

 

Za neochotu pojišťoven přiznávat právo na úhradu „individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití“ může do značné míry Státní ústav pro kontrolu léčiv, který svým opatřením obecné povahy (na vysvětlenou: tento institut je jakýsi mezistupeň mezi individuálním rozhodnutím a obecně závaznou právní normou; pro podrobnosti nahlédněte do správního řádu nebo vaší příruční encyklopedie správního práva) OOP 02-2016 nepřiznal pacientům na tuto náhradu právo. To nicméně neznamená, že by pojišťovny měly zákaz léčebné konopí svým pojištěncům proplácet. Na opravdu systémové řešení si kvůli tomu ale nejspíše budeme muset ještě chvíli počkat. Nejspíše do doby, než věc příslušným právním nebo interním předpisem definitivně (nakolik je to v naší zemi jen možné) rozsekne ministerstvo zdravotnictví. Zřejmou slabinou je, že takové ministerské řešení bude za stávající politické situace jen těžko šťastné. Vládní síly jsou sice názorově flexibilní (čti: kam vítr, tam plášť), ale nezdá se, že by se měly v úmyslu vyčerpávat právě liberálními legalizačními kroky. Aktuální legislativní záměr ministerstva zveřejněný alespoň rámcově tedy vypadá tak, že by stát ze zdravotního pojištění hradil pacientům 90 procent ceny léčebného konopí do maxima 30 gramů měsíčně. Porovnáme-li toto číslo se zákonným maximem 180 gramů měsíčně, nebo dokonce s reálnou potřebou některých pacientů, příliš nadšení to mezi zájemci o konopnou léčbu asi nevyvolá.

Lékař je plně oprávněn pacientovi poskytnout pomoc, i pokud by se jednalo o balení jointů.

Co by mohlo vyvolat tolik potřebnou změnu v přístupu státu? Dovolme si jednu trochu cynickou úvahu: Snad kdyby některá z holdingových společností Agrofertu viděla v léčebném konopí ekonomickou budoucnost. Protože jak lépe vydělat na takovéto komoditě než zajistit, že úhrady za ni budou realizovány z veřejných rozpočtů, a tím bude konopí zajištěn i odpovídající odbyt u těch socioekonomických skupin, které si jej prozatím ze svých skromných rodinných a osobních rozpočtů dovolit nemohou. Finanční důvody nakonec u většiny pacientů stojí i za důvodem ukončení oficiální konopné léčby – údajně až 67 procent pacientů tak učinilo právě z důvodu její finanční náročnosti. Že se mnozí takový pacienti uchýlili a budou i do budoucna uchylovat k užívání konopí mimo systém upravený zákonem o léčivech a související legislativou, je hypotézou mimořádně plausibilní. Ale že by byl takový výsledek dokladem rozumné a racionální právní úpravy léčebného konopí a vhodnosti jejího uvádění do praxe, to si krom osob přinejmenším slabomyslných snad nikdo myslet nemůže. 

Užívání a asistence lékaře

Jak píšeme výše, lékař předepisující konopí určuje i způsob jeho užití pacientem. Užívání formou kouření (jointů) se přitom nedoporučuje, ačkoli absolutně vyloučeno samozřejmě není. Mnohem vhodnější formou aplikace je však u většiny pacientů vaporizace, kterou v této souvislosti doporučuje i většina informačních zdrojů. A stejně jako u jakéhokoli jiného léku může pacient žádat lékaře o pomoc s aplikací konopí a lékař je plně oprávněn mu tuto pomoc poskytnout. I pokud by se jednalo o balení jointů. A tutéž pomoc pak může pacient žádat i po svých blízkých, nevykročí-li tato pomoc z mezí přiměřenosti. To by se mělo v současné době týkat i vyzvednutí léčebného konopí pro pacienta rodinným příslušníkem. Pokud však o využití této možnosti uvažujete, konzultujte postup s lékařem již při vytvoření receptu. Váš lékař bude totiž s vysokou měrou pravděpodobnosti disponovat i určitým přehledem o praxi jednotlivých lékáren a pomůže vám předejít zbytečným nedorozuměním. Naproti tomu lékárna nad rámec vydání konopí v souladu s pokynem lékaře (dodaného této lékárně ve formě elektronického receptu) pacientovi poskytne s drtivou pravděpodobností nanejvýš pomoc informační. Jak je takový zázrak vůbec možný? Inu, musíte o léčebném konopí uvažovat jako o léku, nikoli jako o ilegální droze, kterou může lékař pacientovi předepsat jen jakousi chybou v matrixu.

Kam pro více informací?

I když je dosti nepravděpodobné, že by si konopní pacienti mohli dovolit utrácet horentní sumy za advokáty a počet advokátů poskytující konopným pacientům služby pro bono publico (to jest bez nároku na finanční odměnu) není ani zdaleka nekonečný, pomoc jim jistě rády poskytnou specializované neziskové subjekty, například spolek KOPAC (viz internetové stránky spolku: kopac.cz). A informačních zdrojů přibývá, přičemž jisté uznání si v tomto směru zaslouží i sám SAKL. A jaké jsou vaše vlastní zkušenosti s léčebným konopím? Odmítl vám váš praktický lékař odeslat vás ke specialistovi, který by posoudil možnost léčit se konopím? Dělala vám policie problémy kvůli držení legálního léčebného konopí? Podělte se o své zkušenosti a napište nám.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!