Aktuální článek
Neberte drogy z úřadu vlády!

Neberte drogy z úřadu vlády!

  • Pomozte a podpořte svým podpisem nesouhlas s přesunem Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR pod Ministerstvo zdravotnictví.

Vážený pane premiére, vážení členové Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, vážení členové Vlády České republiky,

my níže podepsaní zástupci organizací činných v oblasti péče o osoby se závislostním chováním a odborníci z řad sociálních pracovníků, zdravotnických pracovníků, psychiatrů, psychoterapautů, adiktologů a dalších oborů vás tímto otevřeným apelem vyzýváme, abyste odmítli přesun Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, respektive Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR včetně pozice Národního protidrogového koordinátora a agendy Národního střediska pro drogy a drogové závislosti, z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo zdravotnictví.

V závěru poslední Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, která se konala v úterý 18. června 2019, jsme dostali z úst nynější Národní protidrogové koordinátorky, Jarmily Vedralové, vyrozumění, že se celý Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR má od 1. 1. 2020 přesunout pod Ministerstvo zdravotnictví. Dle našich informací se tak má stát v rámci letošní hromadné systemizace. Materiál s přesunem má být hotový již tuto středu 3. července 2019.

V reakci na toto sdělení s plnou vahou našich odborných znalostí upozorňujeme, že přesun Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR pod jakékoliv gesční ministerstvo zničí nezbytnou nadrezortnost, která je nepostradatelným základem významné části realizace protidrogové politiky České republiky. Ministerstvo zdravotnictví je nadto nejslabším rezortem, který dlouhodobě dává na projekty protidrogové politiky nejméně finančních prostředků z hlavních zdrojů, a jak opakovaně zmiňujeme, témata, která gesčně spadají pod zdravotnictví, tedy alkohol a tabák, jsou dlouhodobě řešena z oblasti závislostí nejhůř!

Přesun Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR pod rezort Ministerstva zdravotnictví tedy znamená prakticky rozpad dosavadní funkční politiky prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním založené na přístupu harm reduction, díky němuž je Česká republika hodnocena mezinárodními institucemi a organizacemi na tomto poli jako jedna z nejvíce úspěšných a účinných.

Přesun pod Ministerstvo zdravotnictví je i v rozporu s nedávno schválenou Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027.

Plánovaný přesun Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR je problematický i z legislativního pohledu: zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, § 28, stanovuje, že Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky zřizuje vláda, která rovněž jmenuje Národního protidrogového koordinátora. Není zde nijak stanoveno, že se tak děje na návrh konkrétního ministra, rozumí se tedy, že se tak děje na návrh předsedy vlády, do jehož gesce tato oblast patří – tedy na Úřad vlády ČR.

Avšak ani kompetenční zákon neumožňuje Ministerstvu zdravotnictví protidrogovou politiku koordinovat (kvůli její multidisciplinaritě a nezbytnému přesahu přes několik resortů) a ani financovat (adiktologické služby se nedílně skládají nejen ze zdravotnické, ale i sociální, výchovné a dalších složek), protože např. nemůže poskytovat finanční prostředky na mzdy pracovníků v sociálních službách. Významnou část dotací poskytovaných Úřadem vlády však tvoří dotace neziskovým i státním organizacím, které jsou registrovány jako sociální služby nebo vykonávají školskou prevenci rizikového chování. Přesun Odboru protidrogové politiky z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo zdravotnictví nadto s paralelně již probíhající centralizací financování projektů protidrogové politiky ohrozí financování těchto služeb v ČR!

Připomínáme, že myšlenka přesunu pod MZ zde není poprvé. Doposud se však vždy odborníci s úředníky i politiky shodli konstruktivně a racionálně na tom, že takový přesun nejen že nepřinese žádné výhody, ale naopak by byl krokem přinášejícím významné negativní dopady. Naposledy takový záměr přesunu protidrogové politiky pod Ministerstvo zdravotnictví zarazil zarazil premiér osobně v lednu 2018.

Z výše uvedených důvodů vás se vší vážností žádáme, aby záměr přesunout Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR nebyl podpořen ani realizován, a aby agenda protidrogové politiky ČR byla ponechána v kompetenci Úřadu vlády ČR.

Zdroj: http://nebertedrogy.cz/

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!