Aktuální článek
Odkazujeme – ČR organizace zabývající se protidrogovou problematikou

Odkazujeme – ČR organizace zabývající se protidrogovou problematikou

DROP-IN

Zřejmě nejznámější organizace, která působí v České republice v oblasti komplexní prevence a péče o uživatele nelegálních drog, vznikla na popud Ivana Doudy a Jiřího Presla na sklonku roku 1991 ve snaze zřídit systém, který by co nejlépe vyhověl potřebám drogově závislých pacientů. Nese název Drop-In a svojí činností přímo navazuje na státní Středisko drogových závislostí FNII, kde oba pracovali od začátku osmdesátých let. Pojetí a filosofie se zaměřuje na ambulantní kontakt, první pomoc, poradenství a terapii drogových problémů. Důležitým výchozím bodem práce sdružení je tzv. harm reduction, tedy racionální snižování rizik, které z drogové problematiky vyplývají. Různé typy preventivní činnosti se zaměřují i na boj proti infekci HIV/AIDS, zvláště pak mezi osobami, které si drogu aplikují nitrožilně. V roce 1996  proto byly otevřeny projekty Streetwork a Mobilstreet, které poskytují služby přímo v prostředí, kde se uživatelé drog pohybují. Organizace provozuje několik provozoven a její představitelé se řadí mezi renomované a mediálně známé odborníky. Svou prací výrazně přispívají k odbourávání předsudků spojených s konopím. www.dropin.cz

SANANIM

Občanské sdružení Sananim jednoznačně patří k největším nestátním poskytovatelům služeb v oblasti prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. V současné době provozuje jedenáct hlavních zařízení s různými programy a celou řadou rozšiřujících a doplňujících projektů. Mezi hlavní náplň patří terénní práce v ulicích Prahy, specializované ambulantní centrum či centrum pro osoby v konfliktu se zákonem.Významné jsou také  všechny aktivity realizované v rámci samostatného právního subjektu, který provozuje terapeutickou kavárnu, nebo obchod s výrobky klientů doléčovacích center. Činnost sdružení Sananim v současné době zajišťuje zhruba sto padesát stálých zaměstnanců a několik desítek externích spolupracovníků. Organizace hraje hlavní roli v oblasti vzdělávání laiků, profesionálů i paraprofesionálů v oblasti drogových závislostí. www.sananim.cz

PODANÉ RUCE

Největší moravské sdružení působící v Brně a okolí vzniklo již v roce 1984 jako spontánní neformální skupina fungující na principu svépomoci. Kvůli sledování a výslechům tehdejší tajnou policií STB byla činnost organizace nekoncepčně roztříštěna do několika různých bytů.  Skupina byla v začátcích podpořena především katolickou církví, s níž v různých formách spolupracuje dodnes. V současné chvíli provozuje několik oddělených zařízení a preventivních programů. Činnost občanského sdružení Podané ruce se do širokého povědomí veřejnosti dostala hlavně díky testování tanečních drog na velkých halových techno párty, které v jihomoravské metropoli patří k pravidelným místům setkávání mladých lidí z Česka i okolních zemí. Podané ruce v nedávné době otevřely pobočky i v dalších velkých městech a dokonce ve Velké Británii – smyslem této pobočky je vytvářet a podporovat partnerství se zahraničím, předávat know-how a podpořit transfer informací v rámci celoevropské strategie. www.podaneruce.cz

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti je českým partnerem sítě Reitox, zřízené a podporované národními vládami a Evropskou unií s cílem monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti na národní i evropské úrovni a vyhodnocovat jejich účinnost. Bylo zřízeno v roce 2002 jako součást Úřadu vlády ČR – sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Na českém internetu provozuje pravděpodobně nejucelenější informační portál o drogové problematice, který hojně využívá široká veřejnost i fundovaní odborníci. Za zmínku stojí pestrá paleta odkazů na informace či organizace ze zahraničí.

www.drogy-info.cz

PLÁN B

Posláním slovenské nevládní organizace Plán B je poskytovat pomoc a podporu při řešení zdravotních, právních a sociálních problémů, které zneužívání nelegálních drog přináší samotným uživatelům, ale i sociálnímu okolí a celé společnosti. Svou činnost vyvíjí podobně jako zaběhnutá sdružení v České republice, vychází z přístupů primární prevence a veřejného zdraví. Plán B úzce spolupracuje se Státním centrem pro léčbu závislostí v Bratislavě a provozuje nepříliš zdatný informační portál www.drogyinak.sk

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!