Aktuální článek
Manifest za bezpečnou a zdravou drogovou politiku v Evropě

Manifest za bezpečnou a zdravou drogovou politiku v Evropě

 • Dne 6. prosince 2013 se na půdě Evropského parlamentu v belgickém Bruselu uskutečnila mezinárodní konference pod záštitou organizace ENCOD, jež bojuje na celoevropské úrovni za spravedlivou a efektivní legislativu v oblasti drogové problematiky. Hlavním tématem bylo schválení manifestu před květnovými volbami do Evropského parlamentu.

Po dvouhodinové diskuzi byl text manifestu přijat všemi osmadvaceti přítomnými účastníky, kteří reprezentovali celkem devět členských zemí Evropské unie (několik dalších hostů nakonec nemohlo dorazit). I Česká republika měla na konferenci svého zástupce a v příštím čísle magazínu Legalizace se můžete těšit na detailnější informace o diskutované problematice a společném postupu proreformních organizací v boji za spravedlivé drogové zákony ve všech zemích EU.

Manifest je ve své podstatě přepisem doporučené protidrogové strategie pro roky 2005 až 2012, jak byla představena Evropskému parlamentu již v roce 2004 v takzvané Cataniově zprávě („Catania Report“). K implementaci těchto doporučení ovšem v Evropském parlamentu nikdy nedošlo.

ENCOD nyní hodlá tuto zprávu použít jako manifest, se kterým bude oslovovat kandidáty do květnových voleb, a zároveň bude požadovat, aby tato Cataniova doporučení začali politici v případě zvolení aktivně prosazovat.

Text manifestu zní takto:

Jako kandidát ve volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat v květnu roku 2014, vyjadřuji podporu následujícím doporučením Evropské radě, jež byly publikovány v Cataniově zprávě a v prosinci roku 2004 byly schváleny Evropským parlamentem: 

 1. navrhnout opatření, zcela odlišná od těch doporučených, pro dosažení obecného cíle protidrogové strategie EU, přičemž přednost by měla být dána ochraně života a zdraví uživatelů nepovolených látek a zlepšení jejich blahobytu a ochrany, a to vyváženým a uceleným přístupem k celému problému;

 2. stanovit minimální normy pro zvýšení účinnosti preventivních opatření a pro znovuzačlenění závislých do společnosti, jež by bylo založené na osvědčené praxi ve členských státech, s cílem snížit dopady užívání drog na společnost;

 3. klást větší důraz na minimalizaci poškození uživatelů drog, na informovanost, prevenci, péči a pozornost věnovanou ochraně života a zdraví osob majících problémy v důsledku užívání nedovolených látek a stanovit opatření, která zabrání sociálnímu vyloučení místo zavádění represivních strategií, jež hraničí s porušováním základních lidských práv a často k tomu také vedou;

 4. klást důraz na posílení informačních opatření v souvislosti s důsledky užívání různých typů drog (především syntetických), která by se měla zakládat na vědeckých poznatcích;

 5. definovat a výrazně posílit aktivní účast drogově závislých a uživatelů nepovolených látek, občanské společnosti, nevládních organizací, dobrovolného sektoru a široké veřejnosti na řešení problémů spojených s užíváním drog, zejména užším začleněním organizací, které se touto oblastí zabývají, a experimentálním založením zvláštních středisek, jež budou prosazovat protizákazovou strategii a minimalizaci poškození uživatelů drog;

 6. přezkoumat možnosti prosazování a zabezpečení výroby jakýchkoli ilegálních drog pro lékařské a vědecké účely a podpořit možnost zahájení pilotních projektů trvale udržitelného trhu s povolenými produkty získanými z rostlin uvedených v Jednotné úmluvě OSN z roku 1961, jako jsou rostliny koka a konopí;

 7. poskytnout a zajistit přístup k substitučním programům se zvláštním odkazem na vězeňské prostředí a podporovat alternativní postupy k trestu odnětí svobody u uživatelů nepovolených látek;

 8. podpořit výzkum možností využití rostlin, které jsou v současné době zakázané nebo jsou v takzvané šedé zóně (například konopí, opium, listy koky), pro lékařské potřeby, pro účely bezpečnosti potravin, udržitelného zemědělství, alternativní výroby energie, jako náhrada výrobků na bázi dřeva nebo ropy a další prospěšné účely;

 9. přehodnotit rámcové rozhodnutí o pašování drog, aby zohledňovalo stanoviska Evropského parlamentu při zachování zásady subsidiarity a proporcionality zakotvené ve smlouvách;

 10. provést vědeckou studii o nákladech na současnou politiku v souvislosti s kontrolou omamných látek a o jejich přínosech, včetně: 

 • analýzy konopí a jeho různých povolených a zakázaných derivátů, mimo jiné zhodnotit jejich účinek a léčebný potenciál a také důsledky kriminalizace a její možné alternativy;

 • analýzy účinnosti programů distribuce heroinu pod lékařským dohledem pro terapeutické účely s cílem snížit úmrtnost v důsledku užívání drog;

 • analýzy nákladů na prohibiční politiku, pokud jde o personální zabezpečení a finanční zdroje, jež jsou nutné k prosazování zákonů, a jejich hospodářských, právních a společenských dopadů a dopadů na životní prostředí;

 • analýzy dopadu současné politiky v rámci evropské strategie a celosvětového systému drogové kontroly na třetí státy.

Tato doporučení pocházejí z Cataniovy zprávy, která byla vypracována před takřka deseti lety. Žádné z nich nebylo v Evropském parlamentu dodnes implementováno.

Budu-li zvolen do Evropského parlamentu, budu pravidelně připomínat řídícím orgánům EU, že nedokázaly brát v potaz doporučení ze zprávy, kterou si Evropský parlament nechal vypracovat před téměř deseti lety. Tímto se zavazuji k tomu, že implementaci doporučení z Cataniovy zprávy budu prosazovat a  připomínat svým kolegům při každé příležitosti.

Zdroje:
encod.com
europarl.europa.eu

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!