Aktuální článek
Co o vztahu mezi konopím a obsedantně kompulzivní poruchou říká věda?

Co o vztahu mezi konopím a obsedantně kompulzivní poruchou říká věda?

  • Mohly by kanabinoidy být cestou v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy?

Pojem obsedantně kompulzivní porucha (OCD) se mnohdy lehkovážně používá jako hanlivý termín. Někteří o sobě prohlašují, že jsou k obsesi náchylní, jiní dokonce obviňují druhé, že se chovají, jako by OCD měli. Podobná tvrzení však velmi zlehčují povahu tohoto duševního onemocnění, kterým ve světě trpí každý čtyřicátý člověk. Život s takovou poruchou může být velmi stresující a vysilující. Najít způsob, jak se s touto poruchou vypořádat tak, aby vám přestala překážet v každodenním fungování, může být poněkud oříšek.

V současnosti se nám díky výzkumu dostává nových a nových informací o endokanabinoidním systému a jeho úloze při vyrovnávání se s úzkostmi, strachem či opakujícími se vzorci chování. Z tohoto důvodu se odborníci na OCD začali v poslední době zajímat právě o kanabinoidy jako o potenciální prostředek, s jehož pomocí by se daly symptomy obsedantně kompulzivní poruchy lépe zvládat či mírnit.

Dosud nejčastěji užívané metody léčby OCD zabírají jen do jisté míry. Představuje tedy konopí řešení? Pojďme se na to společně podívat.

Co je vlastně přesně OCD?

Obsedantně kompulzivní porucha neboli OCD je úzkostná duševní choroba, která brání mozku v tom, aby dokázal rozlišit mezi navyklým a cíleným chování.

Podobně jako většina psychických onemocnění má i OCD různou míru závažnosti a může se rozličně projevovat. Někteří pacienti projevují fixaci na špínu, jiní zase pociťují potřebu udržovat vše ve svém okolí symetricky uspořádané. Dále existují také poruchy, které s OCD souvisí a týkají se spíše tělesných projevů, jako je trhání vlasů nebo škrábání.

Dnes již však máme mnoho důkazů o tom, že úzkost i stres lze zmírnit za pomocí vhodné dávky konopí.

Každý nemocný prožívá OCD po svém. Všechny z nich nicméně spojují silné obsesivní potřeby a neustálé nekontrolovatelné myšlenky spolu s nepříjemnými vtíravými impulsy. Kvůli obsesivnímu přemítání pak mohou pacienti zažívat pocity úzkosti a sklouzávat do repetitivního chování, tedy nutkání opakovat různé nezvyklé rituály. Cítí například zvýšenou potřebu se opakovaně ujišťovat, že za sebou opravdu zamknuli, jen aby se úzkosti zbavili.

Jako může konopí pomoci?

Odborný žurnál Cannabis and Cannabinoid Research v roce 2019 uveřejnil přehledovou studii, která obsahuje důkazy o tom, že by endokanabinoidní systém mohl představovat nový směr v léčbě obsesivně kompulzivní poruchy. OCD postihuje části mozku, jež souvisejí s úzkostí, reaktivitou stresu, podmíněným strachem a navyklým chováním. Podle výzkumu endokanabinoidní systém umí tyto vzorce chování a citové reakce modulovat.

Základní složkou systému jsou receptory CB1, které se hojně vyskytují v oblastech mozku, jež údajně stojí za vznikem OCD, jako jsou přední kůra mozková, bazální ganglia, hipokampus a amygdala. To nasvědčuje o tom, že přiměřená aktivace receptorů by mohla od určitých projevů OCD ulevit.

Úzkost a stres

Hlavním symptomem obsedantně kompulzivní poruchy jsou pocity úzkosti. Pacienti se jimi mohou nechat pohltit natolik, že ztratí ponětí sami o sobě. Dnes již však máme mnoho důkazů o tom, že úzkost i stres lze zmírnit za pomocí vhodné dávky konopí.

Malá dávka THC může navodit pocit uklidnění. Větší množství THC však může mít zcela opačné účinky.

Receptory CB1 napomáhají s kalibrací mozku, a to jak při spouštění neuronů, tak při tlumení jejich činnosti. Agonisté (látky, které aktivují receptory CB1) pak dovedou pocity úzkosti snížit nebo zhoršit – záleží na velikosti dávky, způsobu podání a citlivosti receptorů.

Mezi takové agonisty se řadí kupříkladu THC, jehož malá dávka může po reakci s endokanabinoidním receptorem navodit pocit uklidnění. Větší množství THC však může mít zcela opačné účinky.

Dále výzkum ukázal, že blokace receptorů CB1 vede zase k nárůstu úzkosti.

Pokusy na hlodavcích objevily, že endokanabinoidní systém ovlivňuje reakci organismu na stres. Tělo si totiž vytváří vlastní endokanabinoidy, jež mu pomáhají se přizpůsobit dlouhodobému stresu. Menší dávky THC a dalších kanabinoidů potom umí hladinu stresu zmírnit celkově.

Je ovšem třeba opět podotknout, že větší množství THC může stres spíše zhoršit. Vše tedy nasvědčuje tomu, že nejlépe se s úzkostí a stresem vypořádáme, když najdeme ideální potřebné množství tohoto kanabinoidu.

Podmíněný strach

K obsedantně kompulzivní poruše patří také strach, a to přesněji řečeno podmíněný strach. U osob trpících OCD mozkové obvody strachu vyhodnocují jinak neutrální podněty jako hrozbu. Člověk tak má pocit, že je něco špatně a musí na to okamžitě reagovat. Studie uvádějí, že obsesivní pacienti mají narušenou schopnost rozpoznat skutečnou hrozbu kvůli chybě v nervovém systému.

U zdravých jedinců se také ukázalo, že na snížení úzkosti a podmíněného strachu pomáhá i CBD.

Proti podmíněnému strachu zabírá právě konopí. Preklinické studie na myších ukazují, že endokanabinoidní systém (a konkrétně pak receptor CB1) hraje podstatnou úlohu při vytěsňování traumatických vzpomínek z amygdaly.

U hlodavců se podařilo snížit podmíněný strach s využitím exogenních kanabinoidních agonistů, jako je THC a CBD. Naopak antagonisté (látky, které receptorům CB1 v aktivaci zabraňují) zase potlačování strachu zpomalují.

Klinické studie provedené na lidských subjektech pak naznačují, že CBD a syntetická forma THC nazvaná dronabinol nejspíš mozku usnadňují se pocitů strachu zbavit. Při pokusu na zdravých osobách se za pomoci dronabinolu podařilo zmírnit reakci na podnět, který měl strach vyvolat. U zdravých jedinců se také ukázalo, že na snížení úzkosti a podmíněného strachu pomáhá i CBD.

Navyklé chování

Výzkum na hlodavcích dále poukázal na to, jak endokanabinoidní systém ovlivňuje získávání návyků a opakující se vzorce chování. U pokusných myší se po podání THC a CBD projevila snížená tendence k repetitivním úkonům. Jiná studie objevila, že pokud se CBD užívá denně po dobu více než jednoho týdne, je jeho dopad na navyklé chování konzistentní. Pro srovnání běžný lék proti úzkostem jako diazepam většinou po čase na účinnosti ztrácí.

Oproti diazepamu CBD neztrácí časem na účinnosti.

Autoři experimentu zaměřeného na pacienty s Touretteovým syndromem zjistili, že kouření konopí u subjektů omezilo jak tiky, tak nutkání ke kompulzivním činnostem. Další výzkum, jenž se zabýval ženami s chorobnou potřebou vytrhávat si vlasy, u pacientek zaznamenal pokles ve vytrhávání poté, co se jim po dobu dvanácti týdnů podával dronabinol.

Budoucí výzkumy kanabinoidní léčby OCD                                                    

Momentálně jsou k dispozici pouze tři případové studie o účinku kanabinoidů na OCD. Ve všech případech soustředili výzkumníci svou pozornost na pacienty, kteří už vyzkoušeli standardní léčebné způsoby, jako jsou inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, antipsychotika, stabilizátory nálad nebo kognitivně behaviorální terapie. Všechny zmíněné metody u nich nicméně zafungovaly buď jen do jisté míry, nebo vůbec.

Každému ze subjektů se po dobu v rozmezí od více než deseti dnů až do dvou týdnů podával dronabinol. Všichni z nich následně potvrdili, že u nich došlo k celkovému zlepšení kvality života stejně jako i ke zmírnění projevů OCD.

Za zmínku ovšem stojí, že i když některým nemocným může konopí ulevit, u jiných se jeho účinky nemusí nijak projevit. Kanabinoidy dokonce mohou případně i jejich úzkosti zhoršit.

Výsledky se tedy rozcházejí, za což může hned několik faktorů. V prvé řadě tady platí, že příliš velká dávka s sebou může přinést nežádané účinky. Ve srovnání se zkušenějšími uživateli pociťují mnohdy ti, kteří zkouší konopí poprvé, úzkosti už jen kvůli samotnému užívání této stigmatizované byliny. Navíc i vysoký obsah THC sám o sobě dokáže negativně ovlivnit pocity úzkosti nebo jiné symptomy choroby.

Po podání syntetického THC všichni pacienti potvrdili, že u nich došlo k celkovému zlepšení kvality života i ke zmírnění projevů OCD.

V současnosti již máme určité důkazy o tom, že endokanabinoidní systém nejspíš má vliv na nervové oblasti související s OCD. Využití kanabinoidů jako potenciálního léku na tuto poruchu však potřebuje další výzkum. K němu by nicméně v blízké době mělo dojít. Americký doktor Reilly Kayse, který se podílel na výše zmíněné přehledové studii, se v současnosti účinkem konopí na osoby trpící obsedantně kompulzivní poruchou intenzivně zabývá. Uvidíme, co budoucnost přinese.

Zdroj: https://www.leafly.com/news/health/cannabis-ocd-what-does-science-say

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!