Aktuální článek
Konec injekčních stříkaček na dětských hřištích?

Konec injekčních stříkaček na dětských hřištích?

  • Ve sněmovně se jedná o změnách v oblasti drogové legislativy.

Odborníci na závislosti podporují pozměňovací návrhy poslance Vymazala k novele zákona o návykových látkách. Jeden z návrhů reaguje i na čerstvé zrušení části trestního zákoníku o držení omamných látek Ústavním soudem.

Praha, 12. května – Ve sněmovně se nyní projednává důležitá novela zákona o návykových látkách, která je velmi podstatná i pro celou oblast práce se závislými. Jde o vládní návrh z dílny ministerstva zdravotnictví, ke kterému je podáno velké množství pozměňovacích návrhů nejrůznější kvality i obsahu. Tři z těchto pozměňovacích návrhů však mohou – budou-li přijaty – znamenat pozitivní průlom v oblasti protidrogové politiky a adiktologické péče v ČR. Jedná se o pozměňovací návrhy poslance Tomáše Vymazala, které by umožnily vznik tzv. aplikačních místností pro kontrolovanou aplikaci drogy, provádění testování rizikového složení drog například v tanečních klubech nebo zamezily zbytečné kriminalizaci za zpracování malého množství konopí. Ve čtvrtek 13. května projednává novelu sněmovní Výbor pro zdravotnictví.

Jiří Richter, ředitel pražské organizace SANANIM, k tomu říká: “Pozměňovací návrhy poslance Vymazala mohou významně pomoci v práci se závislými a vytvořit bezpečné prostředí pro většinovou společnost. Určitě není nikomu příjemný pohled na injekční stříkačky válející se po zemi na ulici nebo bohužel někdy i na dětských hřištích. Pozměňovací návrh č. 8212  umožňuje injekčním uživatelům drog aplikovat svou dávku pod bezpečným dohledem adiktologů (zdravotnického personálu?), aniž by se museli obávat kriminalizace. Přijetí tohoto návrhu také usnadní kontakty pomáhajících služeb s nejrizikovější populací. Výsledkem bude  bezpečnější veřejný prostor pro všechny.”

Jindřich Vobořil, ředitel organizace Společnost Podané ruce, která už více jak 30 let pracuje s uživateli drog, a dřívější národní protidrogový koordinátor, k tomu říká: “Další výhodou, kterou má tento návrh (č. 8212), je možnost kontrolovat na různých tanečních párty složení, a tedy i kvalitu návykové látky. Můžeme se určitě morálně pohoršovat nad tím, že mladí lidé taneční a jiné drogy konzumují, ale to se bude dít i přes toto pohoršení. Pokud chceme, aby mělo toto chování co nejmenší negativní následky pro nás pro všechny, je žádoucí zákonem umožnit testování látek, kteří si uživatelé přinesou, aby věděli, zda se nesetkali s materiálem s nebezpečnou příměsí či s příliš silnou koncentrací.”

Zavedení aplikačních místností by mohlo přispět ke snížení výskytu použitého zdravotního materiálu na veřejnosti. Foto: Unsplash

Matěj Hollan, ředitel Asociace nestátních organizací, vysvětluje přínosy dalšího pozměňovacího návrhu: “Co se týče dalšího pozměňovacího návrhu poslance Vymazala č. 8222, ohledně zpracování malého množství rostlin konopí, přijetí této úpravy zákona by respektovalo i původní záměr zákonodárce, kterým bylo zbytečně nekriminalizovat občany. Vytvoří se tak logičtější prostředí oproti dnešku, kdy se pěstování tohoto menšího množství klasifikuje jako přestupek, ale zpracování tohoto malého množství konopí je již často posuzováno jako trestný čin s možností vězení. To je zjevný nesmysl, který z deliktu, který je z hlediska společenské nebezpečnosti bagatelní, vytváří kriminální čin a vyrábí z normálních lidí zločince. Vymazalova úprava zákona této nežádoucí kriminalizaci předejde.”

Tento pozměňovací návrh jde “na ruku” zrušení části trestního zákoníku (odst. 3, § 289) Ústavním soudem z minulého týdne, kdy ÚS konstatoval, že vláda nemůže stanovovat, “které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu § 285.”, že toto musí učinit s plným vědomí přímo zákonodárce. Vymazalův pozměňovací návrh by usnadnil zákonodárcům další práci, protože by jednou pro vždy zbavil českou legislativu nepoměru mezi pěstováním konopí a jeho zpracováním pro vlastní potřebu.

Helena Rampachová, předsedkyně Rady Asociace nestátních organizací sdružující všechny hlavní české organizace pracující se závislými, doplňuje: “Všechny naše organizace a jejich členové oslovují poslance s prosbou o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Tyto návrhy byly vypracovány ve spolupráci s odborníky napříč adiktologickou komunitou,  za naši zastřešující organizaci je jednomyslně podporujeme a doufáme, i, že  poslanci vyslyší hlas odborníků pracujících s uživateli drog, uvedené pozměňovací návrhy schválí a umožní tak české protidrogové politice posunout se významně k lepšímu.”


Citace z důvodových zpráv pozměňovacích návrhů:

Aplikační místnosti:

“Česká republika se v evropském kontextu vyznačuje vysoce nadprůměrným výskytem injekčního užívání návykových látek. Existence tzv. otevřených drogových scén s sebou nese řadu rizik v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti jako je drobná kriminalita, aplikace omamných a psychotropních látek a přítomnost intoxikovaných osob na veřejných místech, odhazování použitých jehel a dalšího aplikačního náčiní, rozvoj drogového trhu, obtěžování veřejnosti a turistů, pouliční bezdomovectví a v neposlední řadě působení zločineckých organizovaných skupin a násilí. Riziková aplikace návykové látky, zejména její injekční aplikace, zvyšuje mnohonásobně riziko předávkování včetně smrtelného nebo riziko získání infekčních onemocnění, jako je HIV/AIDS nebo virová hepatitida C.

Možnost užití návykové látky pod odborným dohledem a možnost dalšího odborného působení bez zbytečné stigmatizace je cestou, jak alespoň u části těchto 5 uživatelů omezit rizikové užívání dané návykové látky a tím i negativní dopady takového užívání na společnost. Zařízení pro supervidovanou aplikaci návykových látek, kde si lze pod dohledem vyškoleného personálu aplikovat omamné a psychotropní látky (tzv. aplikační místnosti), jsou v Evropě provozována již po tři desetiletí. Primárním cílem zařízení je omezení přenosu infekcí nehygienickou injekční aplikací, předcházení smrtelným předávkováním návykovými látkami a zprostředkování kontaktu problémových uživatelů návykových látek s dalšími adiktologickými službami a zdravotními a sociálními službami obecně. Sekundárním cílem je přispět k omezení užívání návykových látek na veřejných místech a k výskytu odhozených jehel a dalších souvisejících problémů s veřejným pořádkem a bezpečností, které se pojí s fenoménem otevřených drogových scén.

Odborníci upozorňují také na nekoherentní konopnou legislativu. Foto: Pixabay

Testování nejen v tanečních klubech:

“V řadě evropských zemí byla pro uživatele návykových látek zpřístupněna možnost testování těchto látek s cílem preventivního působení na jejich uživatele. Testování je nástrojem minimalizace negativních dopadů, které jsou s užíváním návykových látek spojeny. Uživatelé se dozvědí výsledky testů, a obdrží tak informace o konkrétních návykových látkách a v případě nebezpečných aktivních látek nebo příměsí jim tato informace může napomoci od jejich užití ustoupit. Programy testování návykových látek jsou tedy účinným nástrojem prevence nejen předávkování včetně smrtelných, ale také prevence negativních dopadů způsobených toxickými příměsmi.“

Úprava u držení a zpracování konopí:

“Orgány činné v trestním řízení však v praxi běžně zastávají výklad, že zatímco pěstování rostlin konopí pro vlastní potřebu v malém množství do 5 rostlin je kvalifikováno jako přestupek, jejich sklizení a následné zpracování, tj. např. sušení rostliny, a to i v množství do 5 rostlin, je kvalifikováno jako trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 trestního zákoníku, za který hrozí pachateli trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

Tento výklad je v rozporu s mezinárodními úmluvami v oblasti omamných a psychotropních látek i s některými odbornými právními stanovisky.

Předkladatelé tohoto pozměňovacího návrhu se domnívají, že v situaci, kdy pěstování rostlin konopí pro vlastní potřebu v množství malém je kvalifikováno jako přestupek zatímco jejich následné zpracování pro vlastní potřebu jako trestný čin nedovolené výroby omamné a psychotropní látky, je zřejmé, že je podkopávána smysluplnost a koherentnost legislativy.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!