Aktuální článek
Konopí patří do věznic!

Konopí patří do věznic!

  • Dušan Dvořák bojuje za právo užívat léčebné konopí i ve vězení.

Evropská úmluva o lidských právech hovoří jasně. Osoby zbavené svobody mají nárok na stejnou úroveň zdravotní péče, jaká je poskytována osobám na svobodě. Jak je tedy možné, že léčebné konopí coby zcela legální a uznané léčivo je v českých věznicích upíráno nemocným, kteří na něho mají nárok?

Pokud si někdo myslel, že po odsouzení Dušana Dvořáka k mnohaletému žaláři za neutuchající pěstování konopí se po tomto kontroverzním osmapadesátiletém adiktologovi a léčiteli slehne zem a bude ticho po pěšině, samozřejmě se mýlil. 

Rekapitulace eskapád

Již od roku 2009 se coby konopný léčitel a výzkumník léčivých vlastností kanabinoidů dostával do křížku se zákonem kvůli konopí, které pěstoval na své farmě v Ospělově na Prostějovsku. V roce 2010 dostal trest dva a půl roku vězení s podmíněným odkladem na tři roky. Nepomohlo ani dovolání k Nejvyššímu soudu. 

V následujících letech se celý cyklus – setba, policejní sklizeň, soud – pravidelně opakoval. Soudní znalci se dokonce snažili prokázat Dvořákovu nepříčetnost a nesvéprávnost. V roce 2017 nový soudní znalec dospěl k závěru, že Dvořák je za své jednání trestně odpovědný, neboť sice trpí duševní poruchou, ale ta na jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti nemá vliv. Dvořák zpochybňování své příčetnosti a svéprávnosti odmítal a trval na tom, že jeho konopí je toxikomanicky nezneužitelné.

Odpírat pacientům léčbu konopím z důvodu zákazu nelegálních drog nemá logické opodstatnění ani analogii.

Po opětovném zabavení úrody v roce 2019 na něj byl vydán zatykač. Celostátně hledaný Dvořák byl za dramatických okolností v listopadu 2019 zadržen českou policií a umístěn do vazební věznice v Olomouci. Bylo to krátce před pokusem o útěk do Kanady, kde chtěl požádat o azyl.

V olomoucké vazební věznici strávil pět měsíců. Loni v prosinci byl u Okresního soudu v Prostějově odsouzen ke třem letům odnětí svobody za nedovolenou výrobu a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a letos v dubnu byl převezen do věznice s ostrahou v Ostravě, v květnu byl pak na vlastní žádost přemístěn do věznice v Břeclavi, kde dlí dodnes. V září mu tentýž soud proměnil dřívější podmínku za pěstování konopí v další tříletý trest a v říjnu mu pak Okresní soud v Blansku přidal osm měsíců za někdejší výhružky prostějovské soudkyni. 

Celkem si tedy odpykává trest odnětí svobody v délce šesti let a osmi měsíců. Pokud mu nebude alespoň část trestu prominuta, vyjde z vězení v roce 2026. Podrobnosti z jeho truchlivého pobytu v „nápravném“ zařízení najdete v rubrice Osobnost legalizace, kde s ním máme obsáhlý korespondenční rozhovor. Prokazuje v něm nezlomného ducha i smysl pro humor.

Ilu: Lazy Bastard

Konflikt v Olomouci

V lednu tohoto roku Dvořák požádal lékaře o předepsání léčebného konopí. Vězeňský lékař mu sdělil, že musí podat oficiální žádost, a současně jej požádal, aby podepsal negativní revers, že odmítá užívat analgetika. Při následné půtce (Dvořák chtěl na dokument připojit vysvětlení, proč nemůže užívat analgetika) byl za použití chvatu vyveden příslušníkem vězeňské služby z ordinace. 

Dvořák pak obratem podal oficiální žádost o poskytnutí léčebného konopí. Vězeňský lékař v odpovědi uvedl, že „léčba konopnými preparáty je alternativní léčbou a je poskytována tehdy, pokud prokazatelně selhávají jiné způsoby léčby.“ Dále zdůraznil, že „předem musí být jednoznačně prokázáno, že pacient absolvoval léčbu doporučených stavů jiným způsobem, tento způsob byl prokazatelně neúčinný a posledním řešením je léčba konopím.“ 

Následně prohlásil, že nelze zajistit bezpečnou a nezneužitelnou aplikaci léku v době výkonu vazby a trestu ve věznici základního typu. Pokud by ale bylo „z hlediska nebezpečí přímého ohrožení zdraví a života“ nutné léčbu konopím realizovat, pak je podle něj třeba splnit tyto podmínky: 1. jednoznačnou indikaci; 2. doporučení a závazné stanovisko lékaře, který léčebné konopí může předepisovat; 3. aplikaci ve specializovaném nemocničním zařízení Vězeňské služby ČR. 

Kuriozní je přitom jeho opakované tvrzení o existenci jakýchsi konopných tablet. Patrně měl na mysli tobolky čili kapsle obsahující sušinu, jež se běžně používají například při léčbě chronické nemoci a nespavosti

V březnu letošního roku se tedy Dvořák obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv (KVOP). Ombudsmanova kancelář celou záležitost prošetřila a v srpnu vydala zprávu, v níž uvádí pochybení na straně věznice a vyvrací tvrzení vězeňského lékaře. Dušan Dvořák nám udělil souhlas k jejímu zveřejnění.

Zpráva o pochybeních

Zpráva je to velice zajímavá. Ponechme stranou to, že při Dvořákově vyšetření u lékaře nebylo zajištěno soukromí a že nebyla řádně prošetřena oprávněnost „použití donucovacího prostředku“. Podstatné je, že se zde poukazuje na nesprávné posouzení otázky dostupnosti léčebného konopí ve věznici. 

„V souvislosti se zdravotní péčí poskytovanou vězněným osobám Evropský soud pro lidská práva opakovaně konstatuje, že vnitrostátní orgány jsou povinny chránit zdraví osob zbavených osobní svobody, přičemž nedostatek adekvátní zdravotní péče může představovat zacházení v rozporu s článkem 3 Evropské úmluvy o lidských právech,“ píše zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. „Zdravotní péče se nicméně nesmí omezit jen na tlumení příznaků nemocí, ale musí zahrnovat včasnou a přiléhavou diagnózu a komplexní léčebný plán zaměřený na odstranění zdravotních problémů a zabránění dalšího zhoršení zdravotního stavu.

Zdravotní služby ve věznicích by zkrátka měly zahrnovat veškerou potřebnou speciální péči za podmínek srovnatelných s těmi, jakých se dostává pacientům mimo věznice. I koncepce vězeňství do roku 2025 uvádí jako strategický cíl mimo jiné, že systém vězeňského zdravotnictví musí garantovat právo člověka na ochranu zdraví a poskytování rovnocenné péče při současném zajištění náležité bezpečnosti všech osob. 

Ombudsmanská kancelář dále upozorňuje, že v Olomouci bylo k danému datu šest lékařů ordinujících ve Fakultní nemocnici Olomouc, kteří mohou předepisovat konopí pro léčebné použití pacientům s indikacemi danými zákonem, jakož i dvě lékárny, které jsou oprávněnými odběrateli konopí pro léčebné použití. Konstatuje, že pokud existuje účinná pomoc pro lidi trpící vážnými nemocemi, je povinností vězeňské služby této pomoci nebránit a naopak ji co nejrychleji umožnit.

A včil MUDruj

Ve zprávě dále stojí, že vězeňský lékař nesprávně definoval podmínky předepisování léčebného konopí, jelikož se nejedná o „alternativní léčbu poskytovanou tehdy, pokud prokazatelně selhávají jiné způsoby léčby“, ale podpůrnou léčbu u závažných zdravotních obtíží, jako jsou chronická neutišitelná bolest, neuropatická bolest, neurologická onemocnění, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, nevolnost, zvracení a nechutenství v souvislosti s onkologickou léčbou a další. Zpráva postupně vyvrací všechny lékařovy argumenty a navíc podotýká, že „užívání konopí pro léčebné použití může v některých případech vést ke snížení dávek léčiv užívaných při léčbě základního onemocnění, případně ke zmírnění vedlejších účinků této léčby.“

Ombudsmanská kancelář ve své zprávě zdůrazňuje, že „lékař předepíše konopí pro léčebné použití pouze v případě, kdy je přínosné stávající léčbu doplnit účinkem látek obsažených v konopí pro léčebné použití.“

Návykové látky ve vězení

Závěr zprávy obsahuje pádné a detailní argumenty ve prospěch konopné léčby za mřížemi, a proto ho ocitujeme celý:

„Odsouzeným není z důvodu zachování bezpečnosti, kázně a pořádku povoleno mít u sebe věci, mezi které patří i návykové látky včetně rostlin k jejich přípravě. Nález návykové látky v objektu vězeňské služby a zneužití těchto návykových látek je považováno za mimořádnou událost. Za mimořádnou událost se ale nepovažuje podávání, užívání nebo držení návykových látek, je-li to v souladu s ordinací lékaře.

Odpírat pacientům léčbu konopím a jeho deriváty z důvodu zákazu nelegálních drog nemá logické opodstatnění ani analogii – řada rostlinných a chemických preparátů, jež jsou jako drogy zakázány, je pro léčbu v současnosti využívána zcela běžně – např. léčivé přípravky používané k substituční léčbě závislosti na opiátech, Tramal, Codein a další. 

Je samozřejmostí, že konopí – stejně jako jiné návykové látky ve formě léčivých přípravků – nemůže být osobám zbaveným svobody volně přístupné z důvodu zachování bezpečnosti, kázně a pořádku. Osoba zbavená svobody držící větší množství léků obsahujících návykové látky by mohla léky zneužít nebo s nimi obchodovat, a tím ohrozit nejen své zdraví, ale i zdraví ostatních. 

Nicméně je důležité odlišit konopí jako nelegální drogu a konopí jako lék. Léčebné konopí by mělo být zařazeno a posuzováno stejně jako jiné léky obsahující návykové látky. Ty jsou odsouzeným a obviněným podávány maximálně v jednodenní terapeutické dávce podle pokynu lékaře. Návykové látky vždy podává v příslušné dávce lékař nebo podle jeho pokynů všeobecná sestra. V době mimo týdenní pracovní dobu vydává návykové látky, s výjimkou léčivých přípravků, jejichž předpis je vázán na recept a žádanku označenou modrým pruhem, připravené maximálně v jednodenní dávce všeobecnou sestrou obviněnému a odsouzenému vrchní dozorce. Obecně je doporučován způsob podání léčebného konopí formou nálevu nebo inhalace pomocí vaporizéru; riziko zneužitelnosti je tedy vyloučeno.“

Precedens?

Jak je vidno, na konopné léčbě ve věznicích není nic složitého: stačí chtít. Zákon ničemu nebrání. Mimochodem i Evropský parlament v roce 2019 vyzval Evropskou komisi, aby spolupracovala s členskými státy na zlepšení rovného přístupu k lékům na bázi konopí. 

Dušan Dvořák zcela správně poznamenává v rozhovoru na následujících stránkách, že konopí by bylo nejen efektivním lékem, ale také by vedlo k utlumení agresivity u frustrovaných vězňů. O nepřeberných možnostech lékařského výzkumu v kontrolovaném prostředí nemluvě. 

Dá se předvídat, že ředitel vazební věznice Olomouc na zprávu z KVOP odpoví zamítavě a bude trvat na tom, že se jedná POUZE o podpůrnou léčbu a podobně. Stejně tak se dá předvídat, že Dvořák se do toho zakousne se svou typickou tvrdošíjností a bude případ hnát k soudu, například prostřednictvím správní žaloby.   

A co vy, milí čtenáři? Chtěli byste mít možnost se léčit konopím, kdybyste se nedejbože ocitli za katrem? V tom případě Dušan bojuje i za vás

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!